Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Потребни документи за издавање одобрение за набавување на оружје

Posted by  Published in: Закони и правилници

Нашите ловџии, согласно Законот за оружје при набавка на ловечко оружје потребно за е да обезбедат одредени документи. Голем број на ловџии се судруваат проблеми бидејќи не знаат какви документи им се потребни, па губат време и нерви од еден до друг шалтер. За да можете со време да ги обезбедите документи за набака на ловечко оружје, во продолжение можете да се запознаете со тоа какви документи се потребни за оваа намена.

 

 

Документи за набавка на ловечко оружје

 

·         Барањето за издавање одобрение за набавување на оружје кое може да се најде на шалтерите во Отсеците за оружје, експлозивни и опасни материи и подрачните единици според местото на живеење;  

·         Важечка лична карта;

·         Уплата на административна такса во износ од 250,00 денари на уплатница за издавање одобрение за набавување на секое поединечно парче оружје,  

 

 

Одобрение за набвување на оружје на физичко лице

 

Одобрение за набвување на оружје на физичко лице со цел да се издаде дозвола за оружје, се врши ако физичкото лице ги исполнува следните услови:  

1.       Потврда издадена од Центарот за социјална работа дека врз основа на судска одлука на подносителот на барањето не му е одземена или ограничена деловната способност,  

2.       Лекарско уверение за извршен лекарски преглед издадено од надлежна здравствена установа. Лекарскиот преглед го вршат следните здравствени установи на територијата на Република Македонија:

o   Здравствен дом на Скопје – Скопје, Институт за медицина на трудот,

o   Здравствен дом на Скопје – Скопје, Поликлиника Букурешт РЕ специјалистичко – консултативна служба,

o   Воена болница – Скопје, ИПМ Одделение за медицина на трудот,

o   Здравствен дом на Скопје – Скопје, Поликлиника Јане Сандански,

o   Здравствена станица – Железара – Скопје,

o   Здравствен дом – Велес – Служба за медицина на трудот,

o   Здравствен дом- Прилеп – Служба за медицина на трудот,

o   Здравствен дом- Битола – Служба за медицина на трудот,

o   Здравствен дом- Охрид – Служба за медицина на трудот,

o   Здравствен дом- Куманово – Служба за медицина на трудот и

o   Здравствен дом – Тетово – Служба за медицина на труд  

3.       Уверение дека подносителот не е осудуван за кривични или прекршочни дела и уверение од казнена евиденција кои уверенија ги издава судот надлежен според местото на раѓање и живеење на подносителот на барањето,  

4.       Оправдана причина за набавување на оружје – се утврдува на начин што подносителот на барањето треба да докаже дека постојат оправдани причини за посеедување на оружје, a особено ако неговата лична безбедност, безбедноста на неговото семејство или имот се сериозно загрозени, или ако:

o   собира колекционерско оружје, односно е колекционер;

o   донесена е правосилна судска одлука за наследување на оружјето;

o   доделена е награда во вид на оружје, за постигнати резултати во официјални натпревари во лов или спортско стрелаштво или

o   доделено е оружје, од страна на државни органи, меѓународни организации или органи на други држави.

o   е активен член на ловечко или стрелачко друштво и има потврда за положен ловечки испит, односно, потврда дека е активен член на стрелачко друштво.  

5.       Уверение за положен стручен испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавање на прописите за оружје издадено од надлежна комисија формирана од Министерот за внатрешни работи.

 

Практичното оспособување за ракување со оружје на територијата на Република Македонија го вршат следните овластени правни лица:

·         Друштвото за производство и трговија “СТРЕЛЕЦ 2008“ ДООЕЛ од ШТИП, со седиште на ул. “Гоце Делчев“ бр. ББ во ШТИП,

·         Друштвото за производство, трговија и услуги “АРСЕНАЛ“ Аџиоски Оломан ДООЕЛ увоз-извоз од СТРУГА, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бб,

·         Друштвото за трговија и услуги “ТАРГЕТС“ ДООЕЛ од СКОПЈЕ, со седиште на ул. “Народен фронт“ бр. Б-2/3-39 во СКОПЈЕ,

·         Друштво за производство, трговија и услуги “БЕЈБУНАР“ увоз – извоз ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. Нас “Бејбунар“ бр. бб Охрид,

·         Друштво за трговија и услуги “СПОРТ ШКОРПИОН “ ДООЕЛ увоз – извоз од с.Лабуништа, Струга, со седиште на ул. Наслено место без уличен систем Лабуништа – Струга.

 

Исто така, техничкото познавање за ракување со оружје се докажува и со важечка дозвола за таков вид на оружје .

 

 

Одобрение за набавување на оружје на правно лице

 

Вакво одобрение се издава врз основа на претходно поднесено писмено барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако правното лице има:

·         оправдани причини за набавување на оружје, односно дозвола за приватно обезбедување(сопствени потреби, во вид на дејност или техничко обезбедување) издадена од Министерот за внатрешни работи,

·         простор за безбедно сместување и чување на оружјето.

 

Правните лица кои набавуваат оружје заради приватно обезбедување, потребно е да имаат работници кои имаат засновано работен однос на неопределено време во тоа правно лице и кои ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 4 и 6 на Законот за оружје.

 

Одобрението за набавување на оружје делови за оружје и муниција важи 6 месеци од денот на изадавањето.

 

Weather

Cannot get Skopje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Translator

Visitors Counter

910984
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
451
654
2060
12218
910984

Your IP: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-20 13:27:25
Web Analytics