Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Закон за оружјето (пречистен текст)

Posted by  Published in: Закони и правилници

Ова е прочистена верзија на Законот за орујето, кој е од големо значење за ловците. Во овој пречистен текст вклучени се и сите измени и дополнувања до 2013 година. Секој ловџија кој има намера да набави оружје, доколку има некои нејаснотии може да го прочита овој закон каде ќе најде голем број одговори на своите прашања.

Пречистениот текст на Законот за оружјето ги опфаќа: Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 7/05), Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 47/06), Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 42/07), Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 86/08), Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето (“Службен весник на Република Македонија“ број 72/10), Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  оружјето  („Службен весник на Република Македонија“ број 158/11), Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 119/13), Исправка на Законот за изменување и дополнување на  Законот  за  оружјето  („Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 138/13)  и  Закон  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 164/13) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

 

ЗАКОН ЗА ОРУЖЈЕТО

(НЕОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

 

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, онеспособување (деактивирање) промет, превоз и пренесување преку државна граница на оружје и муниција.

Одредбите  на  овој  закон  не  се  применуваат  на  вооружувањето  и воената опрема, како и на оружјето и муницијата наменети за потребите наМинистерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи и другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи.

 

Член 2

„Оружје“, во смисла на овој закон, се смета секој предмет или орудие, направени со цел под притисок на гасови, кои настануваат при согорување на експлозивни материи, гасови под притисок или друга потенцијална енергија, да исфрлаат проектил во облик на единечно зрно, сноп од сачми, гас, течност, стрели или друга состојка, што предизвикува повреди опасни за здравјето и животот на луѓето, како и секој друг предмет чија основна намена е вршење напад врз физичкиот интегритет на луѓето;

Оружје согласно со ставот 1 на овој член се смета:

1)  огнено оружје;

2)  колекционерско оружје;

3)  оружје за самозаштита;

4)  пневматско оружје;

5)  гасно оружје;

6)  експлозивно оружје;

7)  оружје со тетива;

8)  ладно оружје;

9)  оружје за светлосно-звучна сигнализација и

10) електрични парализатори.

Одредбите за набавување, поседување и постапување со оружјето и муницијата на овој закон, соодветно се применуваат и на главните делови од огненото оружје и на боевата муниција за огненото оружје, освен ако со овој закон поинаку не е определено;

За оружје, во смисла на овој закон, не се смета:

1)  декоративно оружје;

2)  имитација на оружје;

3)  оружје што е трајно онеспособено за употреба;

4)  старинско оружје;

5)  реплика на старинско оружје;

6)  оружје за индустриски цели и

7)  харпуни за подводен риболов.

 

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

„Oгнено оружје“ е секое преносливо оружје со цевка (пушка, пиштол и револвер) кое исфрла, односно конструирано е под притисок на запално гориво да  исфрли сноп од  сачми,  единечно зрно или друг  проектил,  како  и секое преносливо оружје со цевка кое може да се видоизмени за да исфрли сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил. За огнено оружје во смисла на овој закон се смета и секој предмет кој може да се видоизмени за да исфрла сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, ако предметот по надворешниот изглед одговара на огненото оружје и поради неговата конструкција или материјалот од кој е изработен истиот може да се видоизмени;

Не се сметаат за огнено оружје, делови на огненото оружје и предмети кои исфрлаат, односно конструирани се под притисок на запално гориво даисфрлаат сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, како и делови кои можат да се видоизменат за да исфрлаат сноп од сачми, единечно зрно илидруг проектил, ако:

-со техничка постапка трајно се онеспособени за употреба;

-се изработени за аларм, сигнализација, спасување на животи, убивање на животни, ловење риба со харпун или се наменети за индустриски и технички цели само ако се користат за тие цели и

-се делови на старинско оружје или реплика на старинско оружје, кое не е опфатено со категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон;

„Делови на огнено оружје“ се сите главни, резервни и други  делови на огненото оружје што се неопходни за неговата употреба (цевка со лежиште за куршуми,  рам или сандак,  механизам за затварање-затварач  или навлака  - лизгач, ударен механизам или затворен блок), како и опрема наменета или приспособена да го намали звукот при употребата на огненото оружје;

“Кусо огнено оружје“ е оружје чија цевка е со должина до 30 см или чија вкупна должина не е поголема од 60 см;

“Долго огнено оружје“ е оружје чија цевка е подолга од 30 см или чија вкупна должина надминува 60 см;

“Автоматско огнено оружје“ е оружје кое по секое пукање автоматски се празни и полни и кај кое со едно притискање на чкрапецот се испукуваат повеќе или сите куршуми од магацинот на оружјето;

“Полуавтоматско   огнено   оружје“   е   оружје   кое   по   секое   пукање, автоматски се празни и полни и кое може да испука само еден куршум со едно притискање на чкрапецот;

“Репетирачко огнено оружје“ е оружје кое по испукувањето се полни и празни  рачно,  со  ставање  на  куршум  во  цевката,  земен  од  магацинот  и пренесен со помош на механизам;

“Еднострелно огнено оружје“ е оружје без магацин кое пред секое испукување се полни рачно со ставање на куршум во лежиштето на куршуми и во вдлабнатиот дел предвиден за таа цел на влезот од цевката;

“Пневматско оружје“ се сите видови пушки, пиштоли, револвери и други направи кои под притисок на компримиран воздух или друг компримиран гас низ цевката исфрлаат проектили со различен облик;

“Гасно оружје“ се сите видови пиштоли, револвери и други направи кои под притисок на барутни гасови или сличен гас насочено распрснуваат или исфрлаат со муниција, иритирачки гас кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето;

Како гасно оружје, во смисла на овој закон, не се сметаат направи кои распрснуваат или исфрлаат иритирачки гас кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето, а се исклучиво наменети за самоодбрана;

“Оружје за светлосно-звучна сигнализација“ се  сите  видови пиштоли, револвери и други направи кои под притисок на барутни или други слични гасови насочено исфрлаат светлосен проектил или предизвикуваат звучна сигнализација;

“Експлозивно оружје“ се сите видови бомби, мини, гранати и други направи  кои  содржат  експлозивни  материи  или  запаливи  средства,  кај  кои поради надворешно или внатрешно дејство (тежина, удар, триење, хемиска реакција, електрична енергија и слично) се предизвикува ослободување и создавање на енергија и експлозија.

Како експлозивно оружје, во смисла на овој закон, се сметаат и делови на  експлозивно  оружје,  запалувач  и  други  предмети,  кои  се  очигледно подготвени за изработка на експлозивно оружје;

“Оружје со тетива“ се лак, самострел и други направи кои под притисок на затегнатите краци на лакот, со тетива исфрлаат стрела или друг проектил;

“Ладно оружје“ се сите предмети направени за вршење напад или нанесување на телесна повреда, со употреба на физичка сила на напаѓачот, како и предмети погодни за нанесување телесна повреда кога тие се носат на јавни собири, локали и слични места;

“Електрични парализатори“ се направи создадени за вршење напад или одбрана, кои под дејство на електрицитет или висок напон, предизвикуваат електрични шокови, што го онеспособуваат лицето, врз кое е употребена направата;

“Оружје за индустриски цели“ е оружје наменето за индустриска или техничка употреба, под услов да може да се користи само за тие употреби;

“Ловечко оружје“ е огнено оружје, од Б и Ц категорија, со кое е дозволен лов согласно со прописите за ловство;

“Спортско  оружје“  е  огнено  оружје,  од  Б  и  Ц  категорија,  пневматско оружје и оружје со тетива кое согласно со посебни прописи се  користи во спортски дисциплини;

“Колекционерско оружје“ е оригинално оружје од Б и Ц категорија, кое е конструирано  во  период  од  1898  до  1945  година  и  потекнува  од  значајни историски настани;

“Оружје  за  самозаштита“  е  еднострелно,  полуавтоматско  или репетирачко огнено оружје од Б и Ц категорија, со калибар поголем од 5,6 милиметри, кое служи за заштита на животот на сопственикот на оружјето и за обезбедување на лица и имот;

“Старинско оружје“ е ладно оружје и огнено оружје што употребувало црн барут, конструирани пред 1898 година и кои имаат историска, антикварна, музеолошка или уметничка вредност, а кои повеќе не се во употреба и за кои има издадено потврда од страна на Националната установа Музеј на Македонија-Скопје;

“Реплика на старинско оружје“ е копија на старинско оружје (кусо или долго  огнено  оружје),  кое  се  полни  со  црн  барут  од  устата  на  цевката  на оружјето и се пали со фитил, кремен или каписла;

„Главни делови на огненото оружје“ се цевка со лежиште за куршуми, механизам за затварање (затварач) и рам (сандак) кои поединечно се наменети за монтирање, односно се монтираат на огненото оружје и се опфатени во категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон;

“Посебна опрема за огнено оружје“ е секој механизам, што е произведен и наменет за дополнување на основниот модел на оружјето, со чија примена се зголемуваат можностите и квалитетот на употребата на оружјето, освен оптичкиот нишан;

“Оптички нишан“ е посебна опрема за оружје, која се употребува на ловечко или спортско оружје при учество на лов или стрелаштво, а се набавува и поседува од страна на физичко лице кое е активен член на ловечко или стрелачко друштво без издадено одобрение за набавување на оружје;

“Декаративно оружје“ се предмети кои се направени за декоративна намена и кои не можат да се употребат во огнено оружје;

“Оружје што е трајно онеспособено за употреба (деактивирано)“ е огнено оружје од Б, Ц и Д категорија, кое целосно ги изгубило карактеристиките на оружје, со извршување на техничка постапка врз еден од главните делови од огненото оружје, по што делот повеќе не може да се отстрани, замени или преправи,  а  со  тоа  оружјето  е  трајно  онеспособено  за  натамошна  негова употреба;

“Оружје што е привремено онеспособено за употреба“ е огнено оружје од Б, Ц и Д категорија, кое со извршување на техничка постапка врз еден од главните   делови   од   огненото   оружје е привремено онеспособено за функционирање;

“Имитација на оружје“ се предмети кои по надворешниот изглед наликуваат на оружје, но кои не можат да се употребат во огнено оружје;

„Муниција“ е цел патрон или негови делови (сите видови чаури, иницијални  каписли,  зрна  и  проектили)  кои  под  дејство  на  запално  гориво служат за полнење и дејство на огненото оружје;

“Боева муниција“ се сите видови куршуми, наполнети со проектил што има моќ да убие;

“Муниција со панцирно-пробивен проектил што пенетрира“ е муниција наменета за воена употреба, чиј проектил содржи тврдо јадро, кое има голема пробивна моќ;

“Муниција  со  експлозивни  проектили“  е  муниција  наменета  за  воена употреба, чии проектили содржат полнило што експлодира;

“Муниција со запаливи проектили“ е муниција наменета за воена употреба, чии проектили содржат хемиско соединение кое е запаливо;

“Маневарска муниција“ е муниција која содржи погонско полнење и чаура во која нема проектили;

“Муниција за зашеметување и успивање“ е муниција наменета за извршување на хумани активности, чиј проектил содржи хемиско соединение, кое предизвикува привремено успивање и онеспособување и

“Одбележувачка муниција“ е муниција наменета за воена употреба, чиј проектил содржи хемиско соединение, кое со согорување ја означува патеката на движење на проектилот;

“Муниција за гасно оружје“ е муниција која содржи хемиско полнење со иритирачки гас, кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето;

“Адаптери“ се направи наменети за употреба во лов или спортско стрелаштво,  кои се вметнуваат во цевката на оружјето  заради промена  на видот  и  калибарот  на  оружјето,  со  што  оружјето  не  ја  менува  постојната категорија, согласно со овој закон;

„Следење  на  оружје“  е  преземање  на  активности  за  следење  на огненото  оружје,  негови  главни  делови  и  муниција  од  производителот  до купувачот заради откривање, истраги и анализирање на недозволеното производство и недозволената трговија на огненото оружје;

„Посредник  со  оружје“  е  физичко  лице-трговец  поединец  или  правно лице чија дејност се состои во целосно или делумно посредување, односно договарање при набавување, продавање или пренесување на оружје, која се разликува од активностите на трговските друштва од членот 52 став 1 од овој закон.

„Трговец на оружје“ е физичко лице –трговец поединец или правно лице кое целосно или делумно врши дејност производство на огнено оружје, главни делови на огненото оружје или муницијата или врши други работи поврзни со производството на огненото оружје, главните делови на оружјето или муницијата,  како и врши дејност промет,  поправање,  разменување  или изнајмување на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, односно трговските друштва од членовите 35-а став 3, 46 став 1, 52 став 1 и 59 став 3 од овој закон и

„Европска  дозвола  за  огнено  оружје“  е  исправа  со  која  се  докажува сопственоста  и  правото  на  користење  на  огненото  оружје  од  страна  на имателот на дозволата, која не се пренесува на друго лице и се носи од страна на имателот за цело време на користењето на оружјето.

 

II. НАБАВУВАЊЕ И ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

 

Член  4

Оружјето,  во  смисла  на  овој  закон,  се  категоризира  во  следниве категории:

Категорија А-оружје чие набавување е забрането:

1) експлозивни воени ракети и системи за лансирање;

2) автоматско огнено оружје;

3) огнено оружје маскирано во форма на друг предмет;

4) муниција со панцирно-пробивен проектил што пенетрира, муниција со експлозивни проектили, муниција со запаливи проектили и проектили за таа муниција;

5) муниција за пиштоли и револвери со проектили со експандирачко дејство и проектили за оваа муниција, освен муницијата која се користи за ловечко или спортско оружје;

6) огнено оружје со вграден пригушувач;

7) огнено оружје со жлебени цевки со калибар над 12, 7 милиметри;

8) експлозивно оружје и негови делови;

9) гасно оружје и муниција за гасно оружје;

10) посебна опрема за огнено оружје;

11) електрични парализатори;

12) одбележувачка муниција;

13) огнено оружје направено од главни делови на огненото оружје кои се набавени со недозволен промет;

14)  произведено  ново  огнено  оружје  кое  не  е  означено  согласно прописите за испитување и жигосување, односно обележување и

15) преправено, односно видоизменето оружје.

За забрането огнено оружје, во смисла на ставот 2 од овој член, нема да се смета ловечко и спортско оружје опремено со оптички нишан.

Категорија Б-оружје што може да се набавува врз основа на одобрение:

1)  полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје;

2)  еднострелно кусо огнено оружје, со централно палење;

3)  еднострелно кусо огнено оружје, со рабно палење со вкупна должина помала од 28 см;

4)  полуавтоматско  долго  огнено  оружје,  со  магацин  и  лежиште  на куршуми кои можат да примат повеќе од три куршума;

5)  полуавтоматско  долго  огнено  оружје,  со  магацин  и  лежиште  на куршуми,  кои  можат  да  примат  до  три  куршуми  и  чиј  полнач се менува, односно ова оружје може да се преправи, со помош на вообичаен алат, по што магацинот и лежиштето на куршумите можат да примат повеќе од три куршуми;

6)  репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје, со нежлебена цевка со должина до 60 см и

7)  полуавтоматско  долго  огнено  оружје,  за  цивилна  намена,  што наликува на автоматското огнено оружје.

Категорија Ц- оружје што може да се набавува врз основа на одобрение издадено под олеснителни услови:

1)  репетирачко долго огнено оружје, што не е опфатено со точката 6 од категоријата Б;

2)  еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка;

3)  полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б;

4)  еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење со вкупна должина поголема или еднаква на 28 см;

5)  еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки;

6)  адаптери;

7) пневматско оружје со кинетичка енергија од 10,5 Ј или повеќе или со брзина на проектил 200 м/с или поголема и калибар поголем од 4.5 мм;

8) оружје за светлосно-звучна сигнализација и

9)  оружје  со  тетива  со  јачина  на  натегнување  на  тетивата  над  45 килограми.

Категорија Д-оружје што е потребно да се пријави и за кое се издава потврда:

1)  пневматско оружје со кинетичка енергија помала од 10,5 Ј или со брзина на проектил помала од 200 м/с и калибар до 4,5 мм;

2)  оружје со тетива со јачина на натегнувањето до 45 килограми и;

3)  ладно оружје.

 

Член 5

Оружје и муниција може да се набавува само врз основа на одобрение издадено  од  Министерството  за  внатрешни  работи,  согласно  со категоризацијата на оружјето од членот 4 на овој закон, освен ако со овој закон поинаку не е определено.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава за секое поединечно набавување на оружје.

 

Член 6

Министерот за внатрешни работи поблиску ќе ги определи видовите на оружјето кои можат да се набавуваат врз основа на одобрение и за значењето на одделни видови на оружје од А и Д категорија, согласно со категоризацијата на оружјето од членот 4 на овој закон.

 

Член 7

Оружје од категориите Б и Ц од овој закон може да се набавува врз основа на одобрение на Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето на лицето, или престојувалиштето на странецот во Република Македонија, односно според седиштето на правното лице, подносител на барањето (во натамошниот текст: надлежен орган).

Главни делови за оружје можат да се набавуваат врз основа на одобрение или потврда за пријавено оружје од Д категорија и тоа според видот на оружјето за кое е издадена дозволата за оружје или потврдата за пријавено оружје од Д категорија.

Муниција за оружје со жлебени цевки се набавува врз основа на одобрение за набавување на муниција или врз основа на потврда за пријавено оружје од Д категорија издадена за тоа оружје.

Муниција за оружје со нежлебени цевки се набавува врз основа на издадената дозвола за тоа оружје.

Одобрението за набавување на оружје, одобрението за набавување на делови на оружје и одобрението за набавување на муниција важи шест месеци од денот на издавањето на одобрението.

Физичко лице може да набавува и поседува муниција за оружје со жлебени цевки најмногу до 200 куршуми во текот на календарската година, освен   ако   докаже   дека   постојат   оправдани   причини   за   набавување   и поседување на поголема количина на муниција од пропишаната во текот на календарската година, односно ако докаже дека учествува во лов, стрелаштво или слично.

Физичкото лице може да набавува и поседува муниција за оружје со нежлебени цевки и пневматско оружје без ограничување на количината на муницијата.

Правните лица кои вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги или приватно обезбедување за сопствени потреби можат да поседуваат муниција  за  оружје  најмногу  до  50  куршума  за  секое  оружје  наведено  во дозволата за поседување на оружјето.

 

Член 8

Одобрение за набавување на оружје може да се издаде на физички лица заради заштита на нивната личност и имот, за лов и спортско стрелаштво.

Одобрение за набавување на делови на оружје и одобрение за набавување на муниција се издава на физички или правни лица кои поседуваат важечка дозвола за оружје или дозвола за поседување на оружје.

Правните лица кои вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги или приватно обезбедување за сопствени потреби можат да набавуваат оружје врз основа на одобрение, заради заштита на лицата и имотот или за вршење на дејноста обезбедување на лица и имот.

Одобрение за набавување на спортско и ловечко оружје може да се издаде и на стрелачки и ловечки друштва, како и на правни лица –корисници на дивеч во ловишта.

Одобрение за набавување на огнено или пневматско оружје со муниција што    содржи    зашеметувачки или успивни материи за привремено онеспособување на животни може да се издаде на научни институции, државни органи и други правни лица заради научни истражувања и собирање стручни податоци за животинските видови, заштита на животните, како и други оправдани случаи што спаѓаат во нивната редовна дејност, а се однесуваат на заштита на животната средина.

 

Член 9

Одобрение за набавување на оружје на физичко лице се издава врз основа на претходно поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако физичкото лице ги исполнува следниве услови:

1)  има наполнето 18 години живот;

2)  не му е одземена или ограничена деловната способност;

3)  здравствено е способно да поседува и носи оружје;

4)  не претставува опасност за јавниот ред;

5)  има оправдана причина за набавување на оружје;

6)  располага  со  техничко  знаење  за  правилна  употреба,  чување  и одржување на оружјето и познавање на прописите за оружје и

7)  има  живеалиште  на  територијата  на  Република  Македонија  со важечка  лична  карта,  а  доколку е  странец  да  има  одобрен  постојан престој  на  територијата  на  Република Македонија,  со  важечка  лична карта  за  странец,  освен  ако  со  ратификуван  меѓународен  договор поинаку не е определено.

Одобрение за набавување на оружјето од член 4 став 5 точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон се издава на физичко лице кое покрај условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој член, потребно е да биде активен член на ловечко или стрелачко друштво и да има потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво.

Одобрение за набавување на оружје од член 4 став 5 точките 7, 8 и 9 од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува условите од став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 7 на овој член.

 

Член 10

Со потврда издадена од центарот за социјална работа врз основа на судска одлука физичкото лице докажува дека не му е одземена или ограничена деловната способност според членот 9 став 1 точка 2 од овој закон.

Потврдата од ставот 1 на овој член не може да биде постара од една година.

 

Член 11

Здравствената способност за поседување и носење на оружје според членот 9 став 1 точка 3 од овој закон се утврдува со лекарски преглед и се докажува со лекарско уверение.

Лекарското уверение од ставот 1 на овој член не може да биде постаро од една година.

Трошоците на лекарскиот преглед ги сноси физичкото лице.

Министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи ќе ги пропише видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје, листата на болести и здравствени состојби што го прават лицето неспособно за поседување и носење на оружје, како и начинот и постапката на издавање на лекарското уверение.

Лекарски преглед на физичкото лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење оружје вршат установи од областа на здравството што ги определува министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи.

 

Член 12

Се смета дека постои опасност за јавниот ред според членот 9 став 1 точка 4 од овој закон, ако:

-физичкото лице правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, кое се гони по службена должност,

-физичкото лице правосилно е осудено за прекршок против јавниот ред и мир со елементи на насилство и

-постојат други околности кои укажуваат дека оружјето може да биде злоупотребено, а особено кога лицето е регистрирано во евиденцијата на надлежните органи за често и прекумерно консумирање алкохол или употреба на  наркотични  дроги  и  психотропни  супстанции;  потешко  нарушување  на односите во семејството, образовната установа или на работното место и слично.

Ако против физичкото лице во тек е постапка за кривично дело, односно за прекршок од ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој член, а лицето ги исполнува другите   услови   за   издавање   на   одобрение   за   набавување   на   оружје, надлежниот орган ќе ја прекине постапката за издавање на одобрение до донесување на правосилна одлука во кривичната, односно прекршочната постапка.

 

Член 13

Физичкото лице има оправдана причина за набавување на оружје според членот 9 став 1 точка 5 од овој закон, ако докаже дека постојат оправдани причини за поседување на оружје, а особено ако неговата лична безбедност, безбедноста на неговото семејство или имот се сериозно загрозени, поради што е потребно поседување на оружје заради нивна заштита и сигурност или ако работите и задачите што ги врши на работното место се од таква природа што можат да предизвикаат опасност од загрозување на неговиот живот или имот.

Покрај причините од ставот 1 на овој член, се смета дека физичкото лице докажало дека има оправдана причина за поседување на оружје, ако:

-е активен член на ловечко или стрелачко друштво и има потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво,

-собира колекционерско оружје, односно е колекционер,

-донесена е правосилна судска одлука за наследување на оружјето,

-доделена е награда во вид на оружје, за постигнати резултати во официјални натпревари во лов или спортско стрелаштво или

-доделено   е   оружје   од   страна   на   државни   органи,   меѓународни организации или државни органи на други држави.

 

Член 14

Исполнетоста на условот од членот 9 став 1 точка 6 од овој закон се проверува со полагање на стручен испит.

Пред спроведување на стручниот испит од ставот 1 на овој член физичките лица баратели на одобрение за набавување на оружје практично се оспособуваат за ракување со оружјето.

Практичното оспособување за ракување со оружје го врши овластено правно лице.

Овластувањето од ставот 3 на овој член го издава надлежниот орган на правно лице кое има добиено одобрение за основање на цивилно стрелиште.

За  спроведеното  практично  оспособување  за  ракување  со  оружје, овластеното правно лице е должно да издаде посебна потврда.

Одредбата од ставот 2 на овој член не се однесува на припадниците на вооружените  сили,  вработените  во  Министерството  за  внатрешни  работи, резервниот  состав  на  полицијата,  кои  најмалку  три  години  ги  извршувале полициските работи, пензионираните работници од Министерството за внатрешни   работи,   службата   за   обезбедување   на   казнено–поправните установи и други работници на државни органи кои со посебни прописи се овластени да носат таков вид на оружје.

Практичното  оспособување  за  ракување  со  оружје  во  овластеното правно лице го вршат предавачи и инструктори, кои имаат завршено високо образование,  како  и  помошници  инструктори  кои  имаат  завршено  најмалку средно образование.

Инструкторите и помошниците инструктори од ставот 6 на овој член ги исполнуваат условите од член 9 став 1 точките 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој закон.

Министерот за внатрешни работи донесува подзаконски прописи за минималните технички и безбедносни услови што  треба  да  ги исполнуваат објектите за практично оспособување за ракување со оружје на правните лица, како и за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување  на  оружјето,  начинот  на  спроведување  на  практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.

 

Член 14-а

Практичното  оспособување  за ракување  со  оружје  се  врши  согласно Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето.

 

Член 14-б

По практичното оспособување за ракување со оружје се полага стручен испит кој се спроведува во просториите на овластеното правно лице, кое го спровело практичното оспособување на кандидатите за полагање на стручен испит.

Стручниот испит се полага пред комисии формирани од министерот за внатрешни работи.

Комисиите се составени од претседател, двајца членови и нивни заменици.

Претседателот и неговиот заменик се претставници од Министерството за внатрешни работи, вториот член на комисијата и неговиот заменик се претставници од овластеното правно лице во кое  се спровело практичното оспособување, третиот член на комисијата и неговиот заменик се информатичари од овластеното правно лице.

Членовите на комисијата имаат право на годишен паричен надоместок на трошоците за спроведување на испитот, во висина која што не го надминува износот  од  три  просечни  плати  исплатени  во  Република  Македонија  за претходната  година  објавени  од  Државниот  завод  за  статистика,  кои  се надоместуваат од овластеното правно лице.

Трошоците за практично оспособување и спроведување на испитот ги сноси кандидатот.

 

Член 14-в

Стручниот испит се состои од два дела, и тоа:

-теоретски (прв) дел со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

-практичен (втор) дел со кој се проверуваат практичните способности на кандидатите.

Теоретскиот (првиот) дел од стручниот испит опфаќа:

1) Закон за оружјето;

2) Кривичен законик;

3) Прва помош;

4) Теоретско познавање на безбедното ракување со оружје и муниција(расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата).

Практичниот (вториот) дел од стручниот испит опфаќа:

1) Практично познавање на безбедното ракување со оружје и муниција(расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и

2) Изведување на гаѓање со оружје.

Теоретскиот дел од стручниот испит се полага по електронски пат, со одговарање   на   определен   број   на   прашања   во   вид   на   решавање   на електронски тест на компјутер.

 

Член 14-г

Овластеното правно лице во кое практично се оспособувал кандидатот ги изготвува базите на прашања за теоретскиот дел од стручниот испит.

Верификација на прашањата за теоретскиот дел од стручниот испит ја вршат комисиите од член 14-б  ставот 2 од овој закон.

Комисиите од член 14-б ставот 2 од овој закон вршат и ревизија и ажурирање на базите на прашања, најмалку еднаш годишно.

При ревизијата, комисиите од членот 14-б ставот 2 на овој закон особено ќе имаат во предвид измените на правните прописи од кои е формирано прашањето, бројот на кандидати кои ги одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрување на квалитетот на базите на прашања.

Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања, комисијата од член 14-б ставот 2 од овој закон одлучува прашањата да бидат изменети или целосно отстранети од базите.

 

Член 14-д

Стручниот испит се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјалн-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

Полагањето на стручниот испит се снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот стручен испит се поставува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи.

Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит ги пропишува министерот за внатрешни работи.

 

Член 14-ѓ

Пред почетокот на полагањето на стручниот испит, претседателот на комисијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

На кандидатот за време на полагањето на стручните испити не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично, ниту му се дозволува да контактира  со  други  кандидати  или  лица  освен  со  информатичарот  во комисиите, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

Доколку кандидатот при полагањето на стручните испити постапува спротивно  на  ставот  2  на  овој  член,  нема  да  му  се  дозволи  натамошно полагање на испитот, при што се смета дека кандидатот  не го положил стручниот   испит   и  истото   се  констатира   во  извештајот   за  спроведен теоретски дел од стручниот испит.

 

Член 14-е

Стручниот испит започнува со полагање на теоретскиот дел, а кандидатот кој го положил теоретскиот дел потоа го полага и практичниот дел од испитот.

Теоретскиот дел од испитот се полага по секој од предметите наведени во член 14-в ставот 2 од овој закон и содржи најмалку 10 прашања со три опции за заокружување од кои едната е точна, една е слична и една е неточна.

Кандидатот мора да оствари најмалку 75% точни одговори од прашањата од најмалку четири предмети со што се смета дека делумно го положил стручниот испит.

Во случај кога кандидатот делумно ќе го положи теоретскиот дел од стручниот испит, кандидатот може да полага поправен испит заради целосно полагање на стручниот испит најдоцна во рок од шест месеци од денот на отпочнување на практичното оспособување за ракување со оружје.

 

Член 14-ж

Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер, согласно упатството за начинот на решавање на истиот, за кое претседателот на комисијата од член 14-б ставот 2 од овој закон дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

Прашањата од тестот зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

Прашањата содржани во тестовите за полагање на теоретскиот дел и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит, кој го воспоставува и одржува овластеното правно лице.

Електронскиот систем од став 3 на овој член содржи и достапна база од најмалку 300 прашања од областа на предметите од член 14-в ставот 2 од овој закон.

Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за испитот за повеќе од еден кандидат.

Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и правната литература во кои се содржани одговорите на прашањата.

Резултатите од полагањето на стручниот испит му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од тестот за полагање на стручниот испитот, изнесува 30 минути за секој од предметите од член 14-в ставот 2 од овој закон.

 

Член 14-з

Тестовите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

Материјалите и снимките од одржаните стручни испити се чуваат во овластеното правно лице.

За ревизија на спроведените стручни испити, министерот за внатрешни работи формира посебна комисија.

Комисијата од ставот 3 на овој член е составена од претседател и двајца членови и нивни заменици.

Комисијата од ставот 3 на овој член ги користи материјалите и снимките од став 2 на овој член.

 

Член 15

Техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје се докажува и со важечка дозвола за таков вид на оружје.

По исклучок од ставот 1 на овој член, техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје се докажува со дозвола за оружје, што е поништена согласно со членот 41 став 1 точка 5 од овој закон.

Припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување   на   казнено-поправните   установи   и   други   работници   на државните  органи  кои  со  посебни  прописи  се  овластени  да  носат  оружје, исполнувањето на условот од членот 9 став (1) точки 2  3 и 6 на овој закон го докажуваат  со  потврда  издадена  од  соодветниот  државен  орган  дека  се овластени да носат оружје.

Лицата кои имаат лиценца за приватно обезбедување исполнувањето на условот од член 9 став 1 точката 6 од овој закон го докажуваат со лиценцата.

Припадниците на резервниот состав на полицијата, кои најмалку три години ги извршувале полициските работи, како и пензионираните работници од Министерството за внатрешни работи, исполнувањето на условот од член 9 став 1 точката 6) од овој закон го докажуваат со потврда од соодветниот државен орган каде ги извршувале соодветните задачи и работи.

 

Член 16

Одобрение  за  набавување  на  оружје  на  правно  лице  се  издава  врз основа на претходно поднесено писмено барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако правното лице има:

1) оправдани причини за набавување на оружје и

2)  простор за безбедно сместување и чување на оружјето. Правните лица кои набавуваат оружје заради приватно обезбедување, покрај условите од ставот 1 на овој член потребно е да имаат работници кои имаат засновано работен однос на неопределено време во тоа правно лице и кои ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 4 и 6 на овој закон.

 

Член 17

Против   решението   со   кое   се   одбива   барањето   за   издавање  на одобрение за набавување на оружје, подносителот на барањето има право на жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: комисија), во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

 

Член 18

Физичкото или правното лице на кое му е издадено одобрение за набавување на оружје, е должно во рок од осум дена од денот на извршената набавка  на  оружјето  да  поднесе  барање  за  регистрирање  на  оружјето  и издавање дозвола за оружје, за физичко лице, односно дозвола за поседување на оружје, за правно лице до надлежниот орган.

Трговските друштва што вршат промет со оружје се должни во рок од пет дена од денот на извршената набавка на оружјето да достават известување до надлежниот орган со податоци за физичкото, односно правното лице кое го набавило оружјето и податоци за оружјето (вид, марка, калибар и фабрички број на оружјето) заради вршење на пробни испукувања.

 

Член 18-а

Пробни испукувања од оружје се вршат од оружјето од членот 4 ставот 4 и член 4 став 5 точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон.

Пробните испукувања на оружјето од ставот 1 на овој член се вршат со две парчиња муниција соодветни за видот на оружје, кои се набавуваат без да е издадено одобрение, потврда, односно дозвола од член 7 ставовите 3 и 4 од овој закон.

Трговските друштва од член 52 став 1 од овој закон и физичкото лице кое продава оружје согласно членот 35 од овој закон се должни да му продадат на купувачот на оружјето од ставот 1 на овој член, три парчина на муниција соодветни за видот на оружјето од ставот 1 на овој член, доколку од оружјето не е извршено пробно испукување.

Пробните испукувања од членовите 18 став (2), 35 став (3) и 86 став (3) на овој закон, ги вршат комисии на надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за составот на комисиите од ставот (1) на овој член, за начинот на вршење на пробните испукувања, како и за чувањето на чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување.

 

Член 19

За оружјето кое е набавено врз основа на одобрение, на физичкото лице му се издава дозвола за оружје, а на правното лице дозвола за поседување на оружје.

За дозволата за оружје издадена на странец надлежниот орган во рок од 15 дена ја известува државата на странецот.

За исто ловечко или спортско оружје може да се издаде дозвола за оружје најмногу на три лица (сокорисници на оружјето), кои се членови на едно исто семејство.

 

Член 20

Надлежниот орган ќе одбие да издаде дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружјето, ако за оружјето не може да се докаже неговото потекло, ако не е жигосано на начин определен со закон или кога во постапката за регистрација ќе се утврди постоење на причини за одбивање на барањето за регистрирање на оружјето.

Во случаите од ставот 1 на овој член ќе се одземе оружјето и одобрението за набавување на оружјето, а со оружјето ќе се постапи според членот 45 на овој закон.

 

Член 21

Дозволата за оружје се издава со рок на важење од десет години, а на лица постари од 65 години живот со рок на важење од пет години.

Дозволата за оружје може да биде продолжена по писмено барање на имателот, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење.

Условите за продолжување на дозволата од членот 12 на овој закон на имателот, ги утврдува надлежниот орган по службена должност, а ако лицето е постаро од 65 години е потребно да достави и лекарско уверение не постаро од една година според членот 11 на овој закон.

Надлежниот орган на лице кое изјавило дека поради старост, болест и слично нема потреба од натамошно употребување на оружјето, ќе му ја замени дозволата  за  оружје  и  дозволата  за  поседување  на  оружјето  согласно  со Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003)  со потврда за поседување на оружје, со која оружјето не може повеќе да се употребува.

Покрај случаите од ставот 4 на овој член, потврда за поседување на оружје  се  издава  на  лице  на  кое  му  е  издадена  потврда  за  привремено онеспособување (деактивирање) на оружјето, согласно со членот 39 став 6 од овој закон.

 

Член 22

Дозволата за поседување на оружје на правното лице се издава со рок на важење од десет години.

Дозволата за поседување на оружје може да биде продолжена по писмено барање на правното лице, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење.

Кон барањето за продолжување на дозволата за поседување на оружје, правното лице потребно е да достави доказ дека ги исполнува условите од членот 16 став 1 на овој закон.

 

Член 23

Правните лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на оружје, истото можат да го дадат на користење само на работници кои имаат засновано работен однос на неопределено време во тоа правно лице и вршат приватно обезбедување, а кои ги исполнуваат условите од членот 9 на овој закон.

По барање на правното лице од ставот 1 на овој член, надлежниот орган на корисникот на оружјето ќе му издаде дозвола за носење на оружје, со рок на важење од десет години.

Рокот на важење на дозволата за носење на оружје ќе се продолжи, по барање на правното лице, ако лицето на чие име дозволата гласи и понатаму ги исполнува условите од членот 9 на овој закон. Барањето за продолжување на дозволата за носење на оружје правното лице ја поднесува најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење.

Работникот на кој му престанал работниот однос во правното лице од ставот  1  на  овој  член,  на  денот  на  престанувањето  на  работниот  однос  е должен  оружјето  и  дозволата  за  носење  на  оружје  да  ги  предаде  на одговорното лице во правното лице.

Правното лице од ставот 4 на овој член е должно во рок од осум дена од денот   на   престанувањето   на   работниот   однос,   писмено   да   гоизвести надлежниот орган за работникот на кој му престанал работниот однос, а на чие име  гласи  дозволата  за  носење  на  оружје.  Надлежниот  орган  веднаш  ја поништува дозволата за носење на оружје.

 

Член 24

Физичките лица од членот 23 на овој закон се должни оружјето да го носат само за време на вршењето на своите работи и задачи на приватно обезбедување.

 

Член 25

Корисниците на дивечот на ловишта ловечкото оружје за кое поседуваат дозвола можат да го доверат на активен член на ловечко друштво кој поседува дозвола за таков вид оружје, за еднодневен лов на подрачјето на ловиштето, за што му издаваат потврда.

 

Член 26

Стрелачките друштва можат да даваат на употреба оружје и муниција за кои поседуваат дозвола, само на своите активни членови за времето додека вежбаат или се натпреваруваат на стрелиште или на друг терен определен за тоа.

Ако магацинот за оружје на стрелачкото друштво не се наоѓа на стрелиштето  или  на  теренот  определен  за  тоа,  членовите  на  стрелачкото друштво се должни да имаат потврда за пренесување на оружјето до тие места и во обратен правец, што стрелачкото друштво ја издава, со важност до завршување на вежбата, односно натпреварот.

 

Член 26-а

Одобрение за набавување на колекционерско оружје на физичко лице се издава врз основа на претходно поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за набавување на колекционерско оружје, ако физичкото лице ги исполнува  условите  од  членовите  9 и  33  на  овој  закон  и достави  потврда издадена од страна на Националната установа Музеј на Македонија-Скопје.

Ако  збирката  на  колекционерското  оружје  е  составена  од  над  25 парчиња на оружје, кон барањето од ставот 1 на овој член, физичкото лице (колекционерот) е должен да приложи и писмена согласност за вршење на надзор од страна на надлежниот орган, над начинот на сместување и чување на оружјето.

Физичкото лице (колекционерот) на кое му е издадено одобрение за набавување на колекционерско оружје, е должно во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружјето да поднесе барање за регистрирање на оружјето  и  издавање  на  дозвола  за  колекционерско  оружје  до  надлежниот орган.

Дозволата од ставот 3 на овој член се издава со рок на важење од десет години.

По  издавање  на  дозволата  од  ставот  3  на  овој  член,  одобрение  за набавување на друго колекционерско оружје се издава ако физичкото лице (колекционерот) го исполнува само условот од членот 9 став 1 точка 4 на овој закон.

 

Член 27

Оружјето од Д категорија може да се набавува од физичко лице кое го исполнува условот од членот 9 став 1 точка 1 на овој закон, од стрелачки и ловечки  друштва,  правни  лица-корисници  на  дивеч  во  ловишта,  како  и  од научни институции, државни органи и други правни лица заради вршење на работи кои спаѓаат во рамките на нивната редовна дејност, а се однесуваат на заштитата на луѓето, односно животните или животната средина.

Физичкото или правното лице кое набавило оружје од ставот 1 на овој член,  е  должно  во  рок  од  осум  дена  од  денот  на  извршената  набавка  на оружјето,  да  го  пријави  оружјето  на  надлежниот  орган,  за  што  се  издава потврда.

 

Член 27-а

Националната установа Музеј на Македонија-Скопје издава потврда за старинско оружје.

 

 

III. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА

 

Член 28

Сопственикот или корисникот на оружје е должен оружјето да го одржува во исправна состојба, внимателно со него да ракува и да го чува на начин што ќе оневозможи пристап на неовластени лица.

Лицата од ставот 1 на овој член, не смеат да ги бришат или оштетуваат ознаките што се втиснати на оружјето од страна на производителот на оружјето или ознаките дополнително ставени на оружјето од страна на други надлежни државни органи.

 

Член 29

Забранета е продажба на оружје и муниција на лице кое нема одобрение за набавување, односно одобрение за набавување на колекционерско оружје, како и давање оружје на употреба на лице кое нема дозвола за оружје или дозвола за колекционерско оружје или дозвола за носење на тоа оружје.

 

Член 30

Не е дозволено носење на оружје во смисла на членот 24 од овој закон, како и имитација на оружје кое видно не се разликува од оружје, на начин на кој ќе  ги  вознемирува  граѓаните  или  на  начин  на  кој  оружјето  ќе  биде  јасно видливо.

 

Член 31

Под носење на оружје, во смисла на овој закон, се сметаат сите начини на носење на оружје што е подготвено за употреба, од страна на неговиот имател, освен пренесување на оружјето.

Сопственикот или корисникот на оружје кога има право да го носи е должен  оружјето  да  го  носи  на  начин  што  нема  да  ја  загрозува  личната сигурност и сигурноста на другите.

Сопственикот или корисникот на оружјето е должен пренесувањето на оружјето да го врши на начин што оружјето, ако технички е можно, мора да биде расклопено, односно цевката да биде одвоена од механизмот за затворање, а ако не е можно муницијата да биде одвоена од оружјето.

Забрането е носење и употреба на оружје од страна на сопственикот или корисникот на оружјето, кој со употреба на алкохол, дроги или друг начин ќе се доведе во состојба во која не може да го сфати значењето на своето дело или да управува со своите постапки.

Забрането е носење и употреба на оружје на  јавно  место,  освен  за работниците кои вршат работи на обезбедување на лица и имот во државните органи и правните лица, согласно со прописите за обезбедување на лица и имот.

Под  јавно  место,  во  смисла  на  овој  закон,  се  смета  место  на  кое слободен пристап имаат неопределен број лица без какви и да било услови (улица, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, чекални, угостителски и трговски објекти и занаетчиски дуќани и слично) или под одредени услови (објекти во кои се сместени Собранието на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, државните органи, судовите, Јавното обвинителство, Уставниот суд на Република Македонија, единиците  на  локалната  самоуправа,  образовните,  здравствените  и социјалните установи, спортски стадиони, игралишта, средства за јавен превоз, кино  сали,  театарски  и  концертни  сали,  изложбени  простории,  градини  и слично), како и други места кои во определено време служат за вакви намени (земјишта   или   простори   во   кои   се   одржуваат   јавни   собири,   приредби, натпревари и слично), каде што со негова употреба може да се загрози сигурноста на луѓето.

Под јавно место, во смисла на овој закон, нема да се смета место кое е достапно  на  поглед  од  јавно  место  (балкон,  тараса,  дворна  површина, столбиште), како и превозни средства во сопственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона.

Забрането е внесување на оружје, покрај во местата од ставот 6 на овој член  и  во  сите  други  места,  на  чиј  влез,  сопственикот  или  корисникот  на местото, видливо и јасно забранил внесување на оружје.

Забрането е ловечкото оружје да се носи и употребува надвор од ловиште или стрелиште. Надвор од ловиштето или стрелиштето сопственикот или корисникот на ловечкото оружје е должен ловечкото оружје да го пренесува во соодветна футрола, а муницијата мора да биде одвоена од оружјето.

Забрането е спортското оружје да се носи и употребува надвор од стрелиште или друг терен определен за натпревар во спортско стрелаштво.

Надвор од стрелиштето или друг терен определен за натпревар во спортско стрелаштво, сопственикот или корисникот на спортското оружје е должен спортското оружје да го пренесува во соодветна футрола, а муницијата мора да биде одвоена од оружјето.

Забрането е колекционерското оружје да се носи и употребува надвор од местото на живеалиште или престојувалиште, односно надвор од местото на одобрен  постојан престој на      физичкото лице (колекционерот).

Колекционерското оружје може да се пренесува надвор од местото на живеалиште  или  престојувалиште, односно  надвор  од  местото  на  одобрен престој,  само заради поправање,     изложување или продажба на колекционерското оружје.

Забрането е да се набавува, поседува и произведува муниција за колекционерското оружје.

Одредбата од ставот 5 на овој член не се однесува на учесниците на:

1) продукција на филм, театарски претстави и други културни манифестации за чии потреби се користи ненаполнето оружје или оружје со маневарска муниција;

2)  стрелачки натпревари и

3) спортски натпревари, при давање знак за старт со маневарска муниција по налог на организаторот.

Забрането е пневматско оружје и оружје со тетива да се носи и употребува надвор од стрелиште или друг обезбеден простор.

Спортско   оружје,   пневматско   оружје,   оружје   за   светлосно-звучна сигнализација и оружје со тетива може да се употребува од малолетно лице само  на  стрелиште,  ловиште  или  друг  обезбеден  простор  за  тренинг,  под надзор и во присуство на родител или друго полнолетно лице кое поседува важечка дозвола за оружје или друга исправа за вршење на обука.

 

Член 32

Лицето кое со себе носи оружје е должно да ја носи дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружјето, издадена согласно со овој закон.

На барање на овластено службено лице на надлежниот орган, лицето од ставот 1 на овој член е должно да ја покаже дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружјето.

 

Член 33

Колекционерите кои набавуваат или поседуваат колекционерско оружје, се должни оружјето да го чуваат во заклучен орман или сеф или во посебна просторија која е технички обезбедена.

Музеите се должни оружјето да го чуваат во простории кои се технички обезбедени и да го изложуваат на начин што ќе оневозможи пристап и кражба на оружјето.

 

Член 34

Правните лица од членот 8 ставови 2, 3 и 4 на овој закон се должни оружјето да го чуваат одвоено од муницијата во просторија што е технички обезбедена или во железен орман или сеф. Оружјето и муницијата се чуваат, по правило, во просториите наменети за чување на оружје или во просториите во кои се наоѓа седиштето на правното лице.

Правните лица се должни за оружјето и муницијата да водат евиденции и да определат лице одговорно за оружјето и муницијата. За секоја промена на одговорното лице, правните лица се должни да го известат надлежниот орган во рок од осум дена од денот на промената.

Одговорното лице е должно на овластеното службено лице на надлежниот орган, да му овозможи контрола на начинот на чување на оружјето и водење на евиденциите.

 

Член 35

Оружјето може да се продаде само на физички, односно правни лица кои поседуваат одобрение за набавување на оружје, издадено согласно со овој закон, односно на правно лице овластено да врши промет со оружје, делови за оружје и муниција.

Продажба на оружје меѓу физички, односно правни лица се врши со договор склучен во писмена форма, заверен од нотар, што содржи: име, презиме, датум на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта или пасош, живеалиште и адреса на станот на договорните страни односно податоци за правните лица; вид, марка, фабрички број и калибар на оружјето; податоци за производителот, податоци содржани во  одобрението, односно дозволата и место и датум на склучување на договорот.

Физичките односно правните лица кои купиле оружје согласно со ставовите 2 и 5 на овој член, се должни во рок од осум дена од денот на склучувањето на договорот за купопродажба, да го пријави купеното оружје заради пробни испукувања до надлежниот орган, доколку од оружјето не е извршено пробно испукување.

Доколку од оружјето кое е купено согласно ставовите 2 и 5 на овој член е извршено пробно испукување, физичките, односно правните лица кои купиле оружје должни се во рок од осум дена да поднесат барање за регистрирање на оружјето и да го достават договорот од ставот 2 на овој член до надлежниот орган.

По исклучок од ставот 2 на овој член, огненото оружје, деловите на огненото оружје и муницијата можат да се купат со склучување на договори за далечина, согласно закон.

Пред купувањето на оружјето од ставот 5 на овој член, физичкото, односно правното лице доставува примерок од одобрението од членовите 9 и 16 од овој закон до продавачот на оружјето.

При купување на оружјето од ставот 5 на овој член се врши посебна контрола на набавувањето на оружјето од страна на надлежниот орган, освен кога продажбата се врши меѓу трговци на оружје.

Под посебна контрола на оружјето, во смисла на ставот 7 на овој член се смета контролата што ја врши надлежниот орган во однос на исполнетоста на условите за набавување и внесување на оружјето предвидени со овој и друг закон.

 

Член 35-а

Оружје од ист вид може да биде предмет на размена помеѓу физички, односно правни лица.

Физичките лица можат да го разменуваат оружјето од ставот 1 на овој член доколку имаат дозвола за оружје, односно потврда од член 27 ставот 2 од овој закон.

Правните лица можат да го разменуваат оружјето од ставот 1 на овој член доколку имаат дозвола за поседување на оружје, односно потврда од член 27 ставот 2 од овој закон.

Одредбите од член 35 ставовите 2, 3 и 4 од овој закон соодветно се применуваат на размената на оружјето од ставот 1 на овој член.

 

Член 36

Исчезнување, губење или кражба на оружје или муниција сопственикот, корисникот, односно правното лице, се должни да го пријават до надлежниот орган каде што е регистрирано оружјето или до најблиската полициска станица во рок од 24 часа од моментот кога тоа го забележал.

Во случај на исчезнување, губење или кражба на одобрението за набавување на оружје, одобрението за набавување на колекционерско оружје дозвола за оружје, дозволата за колекционерско оружје дозволата за носење на  оружје  или  дозволата  за  поседување  на  оружје,  сопственикот,  односно правното лице се должни во рок од осум дена тоа да го пријават до надлежниот орган каде што е регистрирано оружјето или до најблиската полициска станица и да поднесат барање за издавање на дупликат на тие исправи.

 

Член 37

Најденото оружје или муниција се предава веднаш на надлежниот орган. По  истекот  на  три  месеца  од  денот  на  предавањето,  доколку  не  се пронајде  сопственикот,  со  оружјето  и  муницијата се постапува согласно со членот 45 на овој закон.

 

Член 38

При промена на живеалиштето или престојувалиштето, односно седиштето имателот на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за поседување на оружје е должен во рок од 30 дена да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото живеалиште или престојувалиште, односно седиште.

 

Член 38-а

Сопственик на оружје од Б, Ц и Д категорија за кое е издадена дозвола за оружје, дозвола за поседување на оружје односно потврда од член 27 ставот 2 од овој закон може доброволно да го предаде оружјето во најблиската полициска станица, за што се известува надлежниот орган.

Полициската станица од ставот 1 на овој член во рок од 15 дена го известуваат надлежниот орган за лицето и оружјето кое е доброволно предадено.

За оружјето од ставот 1 на овој член се издава потврда.

Со дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, надлежниот орган постапува согласно со членот 42 од овој закон.

 

Член 39

Во случај на смрт на сопственикот на оружјето, полнолетните членови на неговото семејство или други полнолетни лица кои со него живееле во исто семејно домаќинство се должни во рок од шест месеци од смртта на лицето да го предадат:

-оружјето на трговските друштва од членот 51-а став 2 на овој закон, кои ќе извршат привремено онеспособување на оружјето, со пломбирање, за што се издава потврда или

-оружјето и муницијата на надлежниот орган или најблиската полициска станица, за што се издава потврда.

Полнолетните лица од ставот 1 на овој член се должни привременото онеспособено оружје со муницијата да ги чуваат во местото на нивното живеалиште или престојувалиште, односно во местото на одобрен постојан престој, до завршување на оставинската постапка.

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише начинот на предавање, прием и чување на оружјето и муницијата во случај на смрт на сопственикот на оружјето, како и формата и содржината на потврдата за оружје и муниција кои се предаваат на надлежниот орган.

Лицето кое наследило оружје може во рок од два месеца по завршување на  оставинската  постапка да поднесе барање за издавање на дозвола за оружјето или оружјето да го отуѓи согласно со членот 35 на овој закон.

(5) Дозволата за оружје од ставот 4 на овој член се издава ако лицето ги исполнува условите од членот 9 став (1) на овој закон.

Ако лицето од ставот 4 на овој член не поднесе барање за издавање на дозволата за оружје во предвидениот рок или барањето за издавање на дозволата за оружје е одбиено или лицето не сака да го отуѓи оружјето, тогаш ова лице може да поднесе барање за привремено онеспособување (деактивирање) на оружјето до трговските друштва од членот 51-а став 2 на овој закон, за што се издава потврдата од членот 51-а став 3 на овој закон.

Ако оставителот нема наследници, со оружјето се постапува согласно со членот 45 од овој закон.

Судот надлежен за расправање на оставината го известува надлежниот орган за секое решение со кое се наследува оружје.

 

Член 40

Централниот  регистар  на  Република  Македонија  го  известува надлежниот орган за секој престанок на правно лице кое врши дејност обезбедување на лица и имот.

 

 

IV. ПОНИШТУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ, ДОЗВОЛАТА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКО ОРУЖЈЕ ДОЗВОЛАТА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И ДОЗВОЛАТА ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

 

Член 41

Дозволата за оружје Дозволата за колекционерско оружје и дозволата за носење на оружје ќе се поништи во случај кога:

1)  ќе истекне важноста на дозволата, а истата не е продолжена;

2)  донесено е конечно решение за одземање на дозволата за оружје дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје;

3) одобрението за постојан престој на странец на територијата на Република   Македонија   престанало   согласно   со   прописите   за движење и престој на странците и

4)  ќе настапи смрт на имателот на дозволата и

5)  оружјето е украдено, односно исчезнато или продадено.

Дозволата за поседување на оружје ќе се поништи во случај кога:

1)  ќе  истекне  важноста  на  дозволата  за  поседување  на  оружјето,  а истата не е продолжена;

2)  донесено   е   конечно   решение   за   одземање   на   дозволата   за поседување на оружјето и

3)  правното лице ќе престане да постои.

 

Член 42

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје и потврдата од член 27 ставот 2 од овој закон во случај кога ќе утврди дека лицето:

1)  ја изгубило деловната способност;

2)  ја изгубило способноста да поседува или носи оружје, согласно со мислењето на надлежната здравствена установа;

3)  со правосилна пресуда е осудено за кривично дело или прекршок од членот 12 став 1 алинеи 1 и 2 на овој закон;

4) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот согласно со членот 38-а од овој закон и

5) ги крши обврските утврдени со овој закон.

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за поседување на оружје и потврдата од член 27 став 2 од овој закон во случај кога ќе утврди дека:

1)  причините за издавање на дозволата и потврдата повеќе не постојат;

2) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот согласно со членот 38-а од овој закон и

3) правното лице ги крши обврските утврдени со овој закон.

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата, оружјето и муницијата кога во постапка за продолжување на важноста на дозволата за оружје ќе утврди дека оружјето е во толкава мера дотраено што со неговата употреба може да се загрози сигурноста на луѓето, а не постои можност тоа да се поправи или сопственикот на оружјето ќе оцени дека поправката е економски неоправдана.

Против решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата против решението од ставовите 1 и 2 на овој член не го одлага неговото извршување.

Во случај кога дозволата за оружје дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за поседување на оружје ќе биде одземена согласно со ставот 1 точка 5 и ставот 2 точка 3 на овој член, ново барање за издавање на одобрение за набавување на оружје, односно ново барање за издавање на одобрение за набавување на колекционерско оружје може да се поднесе по истекот на пет години од денот на донесувањето на конечното решение.

По донесување на конечно решение од став 1 точката 4, став 2 точката 2 и  ставот  3  на  овој  член  надлежниот  орган  го  брише  од  евиденцијата  и комисиски  го  уништува  оружјето,  а  за  уништеното  оружје  не  се  исплатува надоместок на сопственикот на оружјето.

 

Член 43

Кога против имателот на дозвола за оружје, дозвола за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје е поведена кривична постапка за кривично дело од членот 12 став 1 алинеја 1 на овој закон или прекршочна постапка  за  прекршокот  од  членот  12  став  1  алинеја  2  на  овој  закон, надлежниот орган ќе донесе решение за привремено одземање на дозволата за оружје дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје, оружјето и муницијата до донесување на правосилна одлука, за што го известува судот.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.

 

Член 44

Во случаите од членовите 41 и 42 на овој закон, надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на оружјето и муницијата.

Против решението од ставот 1 на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член, не го одлага неговото извршување.

Подонесувањенаконечнорешениеодставот1наовојчлен надлежниот орган ќе издаде потврда и ќе го повика сопственикот или правното лице во рок од шест месеца оружјето или муницијата да ги продаде.

Ако сопственикот или правното лице во рокот утврден во ставот 4 на овој член не го продаде одземеното оружје и муниција, надлежниот орган ќе спроведе продажба на оружјето и муницијата по пат на јавно наддавање на правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје. За продаденото оружје и муницијата, на сопственикот или правното лице му припаѓа продажната цена намалена за износот на трошоците на продажбата.

Ако оружјето не се продаде по пат на јавно наддавање со оружјето ќе се постапи според членот 45 на овој закон.

 

Член 45

Со  оружјето  и  муницијата  одземени  во  кривична  или  прекршочна постапка се постапува согласно со посебен закон.

 

 

V. ПРОИЗВОДСТВО НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ПОПРАВАЊЕ И ОНЕСПОСОБУВАЊЕ (ДЕАКТИВИРАЊЕ) НА ОРУЖЈЕ

 

Член 46

Производство на оружје и муниција и поправање на оружје можат да вршат трговски друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност.

Под производство на оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета секоја активност на истражување, испитување, развој, изработување, доработување   и   склопување   на   делови   на   оружје   и   муниција,   освен активностите извршени од страна на сопственикот на ловечкото или спортското оружје, заради полнење на муниција за сопствени потреби, што се користи при употреба на ловечкото или спортското оружје.

Под недозволено производство на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета секое производство или склопување на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција:

-од  главни делови на огнено оружје кои се  набавени со  недозволен промет;

-кои  не  се означени  во  времето  на производство  или  склопувањето, согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување;

-кои   не   се   испитани,   жигосани   односно   обележани   согласно   со прописите за испитување и жигосување, односно обележување, како и не е издадена потврда од членот 51-а став 4 од овој закон, а се пуштени во промет.

Под поправање на оружје, во смисла на овој закон, се смета отстранување на дефекти на оружјето и замена или вградување на оригинални делови за оружје.

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган, по прибавено  мислење  од  Министерството  за  одбрана  и  претходно  добиена согласност од Министерството за економија.

 

Член 47

Кон барањето за издавање на одобрение од членот 46 на овој закон се приложува список на основачите на трговското друштво.

Одобрение за производство на оружје и муниција и поправање на оружје ќе се издаде, ако:

1) подносителот на барањето и одговорното лице во правното лице:

- ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 2 до 4 на овој закон,

- се државјани на Република Македонија и

- во моментот на поднесување на барањето да имаат живеалиште на територијата на Република Македонија и

2) се исполнети просторните и техничките услови за производство, поправање и безбедно сместување на оружјето и муницијата, за заштита од  пожар,  експлозии,  загадување,  кражба  и  пристап  на  неовластени лица.

Исполнувањето на условите од ставот 2 точка 2 на овој член го утврдува комисија формирана од министерот за внатрешни работи.

Трговското друштво на кое му е издадено одобрение од членот 46 на овој закон е должно во рок од 15 дена од започнувањето со производство на оружје и муниција, односно поправање на оружје да го извести надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за транспорт и врски и министерот за економија ќе донесе поблиски прописи за минималните технички и безбедносни услови што  треба  да  ги исполнуваат објектите  во  кои  се  врши  производство  и  поправање,  односно  промет  и складирање на оружје и муниција.

 

Член 48

Одобрението од членот 46 на овој закон може да се издаде за производство и поправање на сите видови оружје и муниција, што може да се набавуваат врз основа на одобрение, или за одредени типови  на оружје и муниција.

Одобрението  од  ставот  1  на  овој  член  престанува  да  важи  ако трговското друштво не отпочнало со вршење на дејноста во рок од една година од издавањето на одобрението.

Рокот од ставот 2 на овој член, може да биде продолжен, ако настапиле околности кои влијаат врз започнувањето на производство и поправање на сите видови на оружје и муниција, но најмногу за уште една година.

 

Член 48-а

Заради целосно следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето надлежниот орган води електронска евиденција на оружјето.

Трговските друштва од член 46 ставот 1 и член 52 ставот 1 од овој закон се должни електронски да се поврзат со евиденцијата од ставот 1 на овој член, како и да внесуваат податоци и да доставуваат документи за оружјето.

Трговските друштва од ставот 2 на овој член се должни да ги внесуваат во евиденцијата од ставот 1 на овој член следниве податоци за:

- трговското друштво (фирма, седиште, даночен број и управител);

- оружјето (категорија, марка, модел, калибар, фабрички број, производител на оружјето, земја на извоз на оружјето, извозник, датум на увоз на оружјето во Република Македонија);

- купувачот на оружјето (физичко или правно лице, адреса на живеење или седиште);

- продавачот на оружјето (физичко или правно лице);

- одобрението за набавување на оружјето (број и датум) и

- договорот за купопродажба кога оружјето се набавува од физичко лице (број и датум на склучување на договорот).

Покрај  обврската  од  ставот  3  на  овој  член,  трговските  друштва  се должни  да  водат  регистар  за  следење  на  производството,  поправањето, прометот и превозот на оружјето.

Во регистарот од ставот 4 на овој член, трговските друштва се должни да ги  запишуваат податоците од ставот 3 на овој член.

Податоците од ставот 3 на овој член и регистарот од ставот 4 на овој член се обработуваат заради остварување на целите предвидени со овој член и се чуваат најмалку 20 години.

По престанување на вршење на дејноста, трговските друштва во рок од осум дена го доставуваат регистарот од ставот 4 на овој член до надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ги пропишува содржината и начинот на водење на електронската евиденција на оружјето, како и   формата, содржината и начинот на водење на регистарот за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето.

 

Член 49

Трговските  друштва  кои  вршат  поправање  на  оружје  се  должни  да примат на поправка само регистрирано оружје.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да издадат потврда за секое извршено поправање на оружјето.

По извршената поправка на главните делови на огненото оружје, физичкото, односно правното лице е должно во рок од осум дена од денот на приемот  на  поправеното  оружје,  да  го  пријави  оружјето  заради  пробни испукувања  и  да  поднесе  барање  за  регистрирање  на  поправените  главни делови на огненото оружје.

Трговските друштва  од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена од извршената поправка на главните делови на огненото оружје да достават известување за извршената поправка до надлежниот орган.

Известувањето од ставот 4 на овој член содржи податоци за физичкото, односно правното лице на чие оружје се извршени поправки на главните негови делови и податоци за оружјето.

 

Член 50

Со  оружје  и  муниција во процесот на  производство  и  поправање  не можат да ракуваат лица кои не ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 1 до 4 и точка 6 на овој закон.

Трговските друштва се должни да ги обезбедат со постојана физичко-техничка заштита просториите во кои го сместуваат оружјето и муницијата.

 

Член 51

Оружјето што е примено за поправка не смее да се изнесува од работната  просторија,  освен  ако  е  тоа  потребно  заради  испитување  на оружјето.

За испитување на поправеното оружје трговското друштво кое поседува одобрение од  членот 46 на овој  закон може да  набавува  и чува  потребни видови и количини на муниција врз основа на одобрение за набавување на муниција.

 

Член 51-а

Трајно онеспособување (деактивирање) на огнено оружје се врши со преземање на една од следниве технички постапки, со цел:

- на лежиштето на куршуми да има три попречно поставени отвори, под агол од 120 степени, со пречник еднаков на калибарот на цевката на оружјето или   лежиштето   на   куршуми   да е трајно затворено со влошка, која оневозможува натамошно полнење на оружјето со муниција,

- цевката на оружјето да е затворена (залеана) со метал по целата должина на цевката или само во делот на лежиштето на куршуми односно по неговата должина,

- цевката на оружјето да биде надолжно расечена по цела нејзина должина,  со  жлеб  широк  најмалку  5  милиметри,  кој  почнува  од  нејзината внатрешност, а завршува со отворот на цевката,

- челната страна на механизмот за затворање (затворачот) да е отстранета, односно отсечена под агол од 45 степени или отворот за излез на ударната игла на механизмот за затворање (затворач) со извлекувачот да е трајно затворен, а ударната игла да е отстранета и

- цевката на револверот да е затворена согласно со ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој член. Лежиштето на куршуми на револверот да има еден попречно поставен  отвор,  со  пречник  еднаков  на  калибарот  на  цевката  на  оружјето.

Лежиштето на куршуми на револверот да биде затворено со метална влошка, која ја опфаќа внатрешноста на цевката.

Трајно онеспособување на огнено оружје можат да вршат трговските друштва со седиште на територија на Република Македонија кои имаа добиено одобрение за производство на оружје и муниција и поправање на оружје.

По извршувањето на една од техничките постапки од ставот 1 на овој член, трговските друштва од ставот 2 на овој член се должни да издаваат потврда  дека  е  извршена  техничка  постапка  за  трајно  онеспособување  на оружјето.

Сопственикот на оружјето што е трајно онеспособено за употреба е должен во рок од осум дена да ги достави оружјето и потврдата од ставот 3 на овој член, до комисија формирана од страна на министерот за внатрешни работи, која издава потврда дека огненото оружје е трајно онеспособено за употреба.

Забрането е оспособување (реактивирање) за употреба на оружје, што е трајно онеспособено за употреба од страна на трговските друштва од ставот 2 на овој член и од сопственикот или корисникот на оружјето.

 

Член 51-б

Привременото  онеспособување  (деактивирање)  на  огнено  оружје  се врши со преземање на една од следниве технички постапки, со цел:

- низ  цевката  на  оружјето  да  се  провлече  жица,  чиишто  краеви  се поврзуваат со метална пломба (пломбирање) или

- онеспособување (блокирање) на чкрапалото на огненото оружје со пломба.

Одредбите од членот 51-а ставовите 2 , 3 и 4 на овој закон соодветно се применуваат и на привременото онеспособено огнено оружје.

Оружје  што  е  привремено  онеспособено  за  употреба  може  да  се оспособи за употреба, односно реактивира од страна на трговското друштво од членот 51-а став 2 на овој закон на барање на физичко лице врз основа на издадено одобрение за набавување на оружје.

 

 

VI. ПРОМЕТ СО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ДЕЛОВИ ЗА ОРУЖЈЕ

 

Член 52

Промет со оружје, муниција и делови за оружје можат да вршат трговски друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобение за вршење на таа дејност.

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган врз основа на поднесено барање.

(3) Барањето и одобрението од ставот (2) на овој член се поднесува односно издава и во електронски облик.

Под промет со огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција во смисла на овој закон се смета секое набавување, продажба, испорака, посредување, превоз или трансфер на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција.

Под недозволен промет со огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција,  во  смисла на  овој  закон,  се  смета  секое  набавување,  продажба, испорака, посредување, превоз или недозволен трансфер на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, на територијата на Република Македонија, односно  од  или  преку  територијата  на  Република  Македонија,       доколку пренесувањето на огненото оружје, деловите на огненото оружје и муницијата не е дозволено од сите држави преку чија територија тоа се движи, како и набавување, продажба, испорака, превоз или трансфер на огнено оружје што не е означено согласно прописите за испитување и жигосување, односно обележување, како и не е издадена потврда од членот 51-а став 4 од овој закон.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да вршат промет само со обележано оружје и муниција согласно со членот 53 на овој закон.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член можат да продаваат оружје и муниција само на физички и правни лица кои поседуваат одобрение за набавување на оружје.

Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон соодветно се применуваат и на трговските друштва кои вршат промет со оружје и муниција.

Трговските   друштва   можат   да   продаваат   муниција   за   оружје   на физичките лица, согласно со членот 7 ставови 5 и 6 на овој закон, а муниција за оружје на правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот согласно со членот 7 став 7 на овој закон.

 

Член 53

Во промет може да се пушти оружје, муниција и делови на оружјето кои се испитани, жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на рачното огнено оружје и муниција и оружје за кое е издадена потврда од член 51 –а став 4 на овој закон.

 

Член 54

Магацините за сместување на оружје и муниција и објектите во кои се врши промет со оружје и муниција мораат да ги исполнуваат условите за сместување и чување на експлозивни материи, утврдени со закон.

 

Член 54-а

Посредник со оружје врши посредување со оружје ако:

- дејноста е запишана во трговскиот регистар и

- му е издадено одобрение за вршење на  посредување  со оружје од надлежниот орган.

Одобрение за вршење на посредување со оружје се издава ако посредникот со оружје ги исполнува условите предвидени во член 47 став 2 точката 1 на овој закон.

 

Член 55

Под трансфер на оружје, муниција и делови за оружје, во смисла на овој закон, се смета секоја активност преземена при увоз, извоз и транзит на однапред договорена количина на оружје, муниција и делови за оружје, меѓу трговските друштва од членот 46 став 1 и членот 52 став 1 на овој закон и трговски друштва на други држави.

Трансферот на оружје, муниција и делови за оружје, преку државната граница се врши од страна на трговските друштва од ставот 1 на овој член, кои ќе добијат одобрение издадено од надлежниот орган, по претходно прибавено мислење  од  Министерството  за  надворешни  работи  и Министерството за одбрана.

Барањето за издавање на одобрение од ставот 2 на овој член, содржи:

- назив и седиште на испорачателот,  примателот и превозникот,

- назив и седиште на производителот на оружје, муниција и делови за оружје;

- податоци за обележување и жигосување на оружјето, муницијата и деловите за оружјето согласно закон (вид, марка, калибар);

- количина на оружје, муниција и делови за оружје.

Подносителот  на  барањето  од  ставот  3  на  овој  член,  е  должен  кон барањето да достави и:

- увозна или транзитна дозвола од државата во која оружјето, муницијата и деловите за оружје се извезуваат или низ кои земји транзитира;

- потврда (сертификат) за краен корисник издадена од надлежниот орган и

- договор  или  друг  документ  за  договорената  количина  на  оружје, муниција и делови за оружје.

Одобрението  од  ставот  2  на  овој  член  ги  содржи  податоците  од барањето од ставот 2   на овој член и се издава со рок на важење од една година.

Одобрението од ставот 2 на овој член, престанува да важи ако се преземат рестриктивни мерки во согласност со прописите за меѓународни рестриктивни мерки.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

 

Член 55-а

Престанува да важи со започнувањето на примената на Законот за испитување  и  жигосување,  односно  обележување  на  огненото  оружје  и муниција („Службен весник на Република Македонија“ број 25/10).

 

 

VII. ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

 

Член 56

За превоз на оружје, муниција и делови за оружје при увоз, извоз и транзит преку државната граница е потребно одобрение од надлежниот орган.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава на трговските друштва од членот 46 став 1 и членот 52 став 1 на овој закон.

Трговските друштва од ставот 2 на овој член поднесуваат барање за издавање на одобрение за превоз преку државна граница на оружје, муниција и делови за оружје, кое содржи:

- назив и седиште на испорачателот,  примателот и превозникот,

- назив и седиште на производителот на оружје, муниција и делови за оружје,

- податоци за обележување и жигосување на оружје, муниција и делови за оружје согласно со закон (вид, марка, калибар и фабрички број),

- количина на оружје, муниција и делови за оружје,

- правецот на движење (влезен-излезен граничен премин и крајно одредиште),

- податоци  за  превозното средство (земја на потекло, вид, број на регистерските таблици и АДР сертификат за возилото доколку се превезува муниција или експлозивна материја) и

- податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, документ за идентификација, АДР дозвола за возачот доколку се превезува муниција или експлозивна матрија).

Одобрението од ставот 1 на овој член превоз на оружје ги содржи податоците од барањето од ставот 3 на овој член.

Надлежниот орган при издавање на одобрението од ставот 1 на овој член, може по потреба да наложи мерки за обезбедување при превозот на оружјето, муницијата, деловите за оружјето во согласност со закон.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со рок на важење до два месеца.

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и деловите за оружје, трговските  друштва  од  ставот  2  на  овој  член  што  го  примило  оружјето, муницијата и деловите за оружје е должно во рок од пет дена да го известува надлежниот орган кој го издал одобрението.

Известувањето од ставот 7 на овој член се доставува во електронска или хартиена форма.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

Одобрението  од  ставот  1  на  овој  член  го  придружува  оружјето, муницијата и деловите за оружје до крајното одредиште.

Оружјето, муницијата и деловите за оружје што транзитираат преку територијата на Република Македонија не се обележува согласно со членот 53 од овој закон.

 

Член 56-а

Превоз на оружје, муниција и делови за оружје на територијата на Република Македонија вршат трговските друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 од овој закон.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член поднесуваат барање за издавање на одобрение за превоз на оружје, муниција и делови за оружје, кое содржи:

- назив и седиште на испраќачот, примачот и превозникот,

- податоци за обележување и жигосување на оружје, муниција и делови за оружје согласно со закон (вид, марка, калибар и фабрички број),

- количина на оружје, муниција и делови за оружје,

- правецот на движење и крајно одредиште,

- податоци за превозното средство, (вид и број на регистарските таблици) и

- податоци за возачот (име, презиме, адреса на живеење и документ за идентификација).

Надлежниот орган кој го издава одобрението од ставот 1 на овој член може по потреба да наложи мерки за обезбедување за време на превозот.

Во одобрението од ставот 1 на овој член се внесува датум на започнување и завршување на превозот на оружјето, муницијата и деловите за оружје.

Одобрението  од  ставот  1  на  овој  член  го  придружува  оружјето, муницијата и деловите за оружје до крајното одредиште.

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и деловите за оружје, трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена да го извести надлежниот орган кој го издал одобрението и надлежниот орган каде што завршил превозот.

Известувањето од ставот 6 на овој член се доставува во електронска или хартиена форма.

 

Член 57

На превозот на муниција соодветно се применуваат прописите за превоз на експлозивни материи.

 

 

VIII. ЦИВИЛНИ СТРЕЛИШТА

 

Член 58

Цивилни стрелишта се објекти наменети за спортско-рекреативни вежби во  гаѓање,  како  и  за  практично  оспособување  за  ракување  со  оружје,  кои исполнуваат технички и безбедносни услови за употреба на огнено, ловечко или спортско оружје.

Цивилни стрелишта можат да основаат правни лица, кои покрај условите за упис во трговскиот регистар, ќе добијат одобрение од надлежниот орган.

Одредбите  од  членовите 47, 48 и 50 на овој закон соодветно се применуваат и на основањето цивилни стрелишта.

Одредбите на овој закон за цивилните стрелишта не се применуваат на ловиштето што ловечките друштва (корисници на дивечот во ловиштето или стопанисувачи  со  ловиштето)  ги  употребуваат  за  стрелање  и  проба  на ловечкото оружје согласно со прописите за ловство.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за минималните технички и безбедносни услови што  треба  да  ги исполнуваат објектите од ставот 1 на овој член.

 

Член 58-а

Правните лица од членот 58 став 2 на овој закон се должни да донесат куќен ред на цивилното стрелиште, во рок од 30 дена од денот на основањето на стрелиштето.

Надлежниот орган дава согласност на куќниот ред од ставот 1 на овој член.

 

Член 59

Гаѓање на цивилни стрелишта може да врши секое физичко лице. Физичките лица од ставот 1 на овој член се должни при гаѓањето да носат заштитни очила и штитници за уши.

Доколку физичкото лице од ставот 1 на овој член нема сопствено оружје за гаѓање, може да изнајми оружје и муниција од цивилното стрелиште, со кои врши гаѓање на тоа стрелиште.

Физичкото лице од ставот 1 смее да гаѓа на цивилно стрелиште, во присуство на претставници од правните лица од член 58 ставот 2  од овој закон.

Правните  лица  од  членот  58  став  2  од  овој  закон  се  должни  да превземат соодветни мерки за надминување на штетите од нестручното изведување на гаѓањето на цивилното стрелиште.

 

Член 59-а

Практично оспособување за ракување со оружје на физички лица, на цивилните стрелишта можат да вршат правни лица само врз основа на добиено овластување согласно со членот 14 на овој закон, при што се користи оружјето набавено исклучиво за таа намена.

 

Член 60

Цивилните стрелишта можат да набавуваат оружје и потребни количини на муниција заради гаѓање на стрелиштето, како и за практично оспособување за ракување со оружје врз основа на одобрение од надлежниот орган.

(2) Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавување на оружје од ставот (1) на овој член, ако на цивилното стрелиште има простор за безбедно сместување и чување на оружјето.

Надлежниот орган ќе издаде одобрение за повеќекратна набавка на муниција  со  рок  на  важење до една година, за количина во зависност од можностите за сместување и обемот на трошење на муницијата.

 

 

IX. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

 

Член 61

Преку државната граница државјаните на Република Македонија и странците можат да ги пренесуваат само оние видови оружје и муниција што согласно со одредбите на овој закон можат да ги набавуваат, поседуваат и носат и за кое оружје и муниција е издадено одобрение од надлежниот орган.

При пренесување на оружјето и муницијата од ставот 1 на овој член, државјаните на Република Македонија и странците се должни да го пријават оружјето  и  муницијата  што  го  носат со себе и да го достават на увид издаденото одобрение од надлежниот орган на полицискиот службеник на граничниот премин каде што се преминува државната граница.

Ако полицискиот службеник при преглед на физичкото лице од ставот 1 на овој член, односно при преглед на превозното средство на лицето, пронајде оружје и муниција што не е пријавено, односно за кое не е доставено на увид издаденото одобрение од надлежниот орган, со решение привремено ќе го одземе оружјето и муницијата до завршувањето на прекршочната постапка или кривичната постапка, со правосилна одлука.

Против решението од ставот 3 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата  против  решението  од  ставот  3  на  овој  член  не  го  одлага неговото извршување.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за начинот за пренесување на оружје и муниција преку државната граница.

 

Член 62

Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство и странците можат заради лов да внесуваат ловечко оружје и муниција за тоа оружје во Република Македонија ако е издадено одобрение за носење  на  ловечко  оружје  заради  лов  од  надлежниот  орган  или  друга соодветна исправа издадена од надлежен орган на друга држава и покана за учество на лов.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од страна на полицискиот службеник на граничниот премин каде што се врши преминување на државната граница.

Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение од ставот 1 на овој член,  е  должен  да  го  изнесе  оружјето  надвор  од  границите  на  Република Македонија, при првото напуштање на територијата на државата.

 

Член 63

Државјаните на Република Македонија можат од Република Македонија да изнесуваат оружје и муниција за тоа оружје, ако за тоа имаат дозвола за оружје и дозвола за носење на оружје издадена од надлежниот орган.

Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство  и  државјаните  на  Република  Македонија  кои  се  иселуваат  од Република Македонија, а немаат дозвола за оружје можат да набавуваат и да изнесуваат оружје и муниција од Република Македонија само врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Државјаните на Република Македонија од ставовите 1 и 2 на овој член се должни при преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на полициските службеници.

 

Член 64

Државјани на Република Македонија кои престојувале во странство и имаат  намера  постојано  да живеат  во  Република  Македонија  и странци  со одобрен постојан престој во Република Македонија, при преминувањето на државната граница се должни да го пријават на граничниот премин оружјето кое имаат намера да го внесат во Република Македонија и за кое поседуваат валидна дозвола за оружје издадена од надлежен орган на друга држава.

По пријавување на оружјето, на граничниот премин се издава одобрение за внесување на оружје и муниција по што оружјето се внесува на територијата на Република Македонија.

Лицата од ставот 1 на овој член должни се во рок од осум дена од денот на издавањето на одобрението од ставот 2 на овој член се должни поднесат барање за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга   држава,   како   и   да   го   предадат   оружјето   заради   негово   пробно испукување.

При заменувањето на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на  друга држава се врши проверка на веродостојноста  и автентичноста  на дозволата.

Доколку се одбие барањето од ставот 3 на овој член лицата од ставот 1 на овој член се должни во рок од осум дена оружјето да го изнесат надвор од територијата на Република Македонија.

Одредбите на овој член не се применуваат на оружјето од ставот 1 на овој  член,  кое  е  забрането за набавување и поседување во Република Македонија  и  истото  не  смее  да  се  внесе  на  територијата  на  Република Македонија.

 

Член 65

Странец може да набавува огнено оружје во Република Македонија согласно со категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон, врз основа на соодветна валидна исправа за оружјето издадена од надлежен орган на државата на странецот.

Исправата од ставот 1 на овој член треба да биде преведена и да биде потврдена нејзината автентичност од страна на дипломатско-конзуларното преставништво на државата на странецот во Република Македонија.

По извршеното набавување на оружјето од ставот 1 на овој член, трговецот на оружје поднесува барање до надлежниот орган за пренесување на оружјето.

Барањето од ставот 3 на овој член ги содржи следниве податоци за:

- име, презиме и адреса на продавачот, односно доколку е можно и име, презиме и адреса на сопственикот на оружјето,

- имe, презиме и живеалиште на купувачот на оружјето,

- адресата на која ќе се испраќа или превезува оружјето,

- бројот на парчиња на оружјето кое се испраќа или превезува,

- полесно идентификување на оружјето, односно податоци за обележување и жигосување на оружјето согласно со закон,

- начинот на пренесување на оружјето,

- датум на отпочнување на превезувањето, односно испраќањето на оружјето и

- рок за изнесување на оружјето.

Кон барањето се доставуваат и следниве документи:

- исправата од ставот 2 на овој член и

- доказ за купопродажба на оружјето.

По барањето од ставот 3 на овој член надлежниот орган донесува одобрение за пренесување на оружје.

Одобрението за пренесување на оружје ги содржи податоците од барањето од ставот 3 на овој член.

По донесување на одобрението за превезување на оружјето, трговецот на оружје го предава оружјето за превоз или го испраќа по пошта до странецот.

Одобрението  за  пренесување  на  оружјето  го  следи  оружјето  при неговото превезување, односно испраќање до крајното одредиште во државата на странецот.

Одобрението за пренесување на оружјето се покажува на барање на надлежните органи на државите низ чија територија тоа се превезува, односно испраќа.

За одобрението за превезување на оружјето, се известуваат државата на крајното одредиште на оружјето и државите низ чија територија оружјето транзитира.

Странец  кој  поминува  преку  територијата  на  Република  Македонија може  оружјето  кое  го  носи  со  себе  да  го  пренесе  преку  територијата  на Република Македонија, ако поседува валидна исправа за оружјето издадена од надлежен   орган   на   државата   на   странецот   и   одобрение   издадено   од надлежното дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

 

Член 66

Припадниците на странски безбедносни органи го пренесуваат и носат огненото оружје во Република Македонија на начин предвиден со прописите за гранична контрола.

 

Член 66-а

Носител на дипломатски или службен пасош или член на меѓународна организација кој законски престојува во Република Македонија, оружјето кое го поседува со валидна исправа издадена од надлежен орган на друга држава, а се користи за лов или спорт, може да се внесе на територијата на Република Македонија  врз  основа  на  издадено  одобрение  за  внесување  и  носење  на оружје за лов или спорт.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од страна на полицискиот службеник на граничниот премин каде се преминува државната граница.

Одобрението од ставот 1 на овој член важи за време на законскиот престој на лицето кое го внесува оружјето во државата.

Со оружјето за кое е издадено одобрението од ставот 1 на овој член имателот на оружјето постапува согласно со одредбите од главата III од овој закон.

Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение од ставот 1 на овој член, не е должен да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија, при секое напуштање на државата, освен при напуштањето на државата заради престанување на причините за законскиот   престој во државата.

 

Член 67

Странците кои доаѓаат во Република Македонија заради лов се должни при преминувањето на државната граница ловечкото оружје и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на полициските службеници.

Полицискиот службеник на граничниот премин каде што се преминува државната  граница  ќе им издаде на странците од ставот 1 на овој член одобрение  за  носење  на  ловечко  оружје  за  време  на  ловот  во  Република Македонија.

Странците од ставот 1 на овој член можат да внесат  во  Република Македонија муниција за оружје со жлебени цевки најмногу до 100 куршуми, односно муниција за оружје со нежлебени цевки најмногу до 500 куршуми.

Количината на муницијата од ставот 3 на овој член се однесува при секое внесување на оружјето на територијата на Република Македонија заради лов.

 

Член 68

Членовите   на   стрелачки   организации   кои   групно   или   поединечно патуваат  во  странство  заради  учествување  на  стрелачки  натпревари  или заради подготовки за такви натпревари, можат преку државната граница да пренесуваат оружје и муниција за тие потреби врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Членовите на странски стрелачки организации можат да пренесуваат спортско оружје во Република Македонија врз основа на одобрение за носење на  спортско  оружје  заради  учество  на  стрелачки  натпревари  или  заради подготовка за стрелачки натпревари издадено од надлежниот орган или врз основа  на  друга  соодветна  исправа  издадена  од  надлежен  орган  на  друга држава.

Одобрението  од  ставот  1  на  овој  член  се  издава  од  страна  на полицискиот   службеник   на   граничниот   премин   каде   што   се   преминува државната граница.

 

Член 69 е избришан

 

Член 70

Ловечкото и спортското оружје и муницијата за тоа оружје што е запленето од царинските органи се продава од овие органи по пат на јавно наддавање  на  правните  лица  што  се  занимаваат  со  промет  на  оружје  и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Со другото оружје и муниција што е запленето од царинските органи се постапува согласно со членот 45 на овој закон.

 

Член 71

Оружје или муниција не може да се пренесува преку граничен премин за пограничен сообраќај, освен ако со меѓународен договор поинаку не е определено.

 

 

X. ДРЖАВЈАНИ НА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

 

Член 72

Државјаните на земјите членки на Европската унија можат во Република Македонија да внесуваат оружје за кое им е издадена европска дозвола за огнено оружје врз основа на претходно одобрение од надлежен орган.

За транзит на оружје од ставот 1 на овој член одобрение издава надлежниот орган.

Барањето за издавање на одобрение од ставовите 1 и 2 на овој член може да се поднесе и до дипломатско-конзуларното преставништво на Република Македонија во земјата во која престојува лицето од ставот 1 на овој член.

Одобрението  од  ставовите  1  и  2  на  овој  член  се  издава  со  рок  на важење од една година и се впишува во европската дозвола за огнено оружје.

Одобрението може да се продолжи уште за една година.

Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член нема да се издаде доколку тоа го бараат причините на безбедноста на државата или јавниот ред и мир.

Не е потребно да се издаде одобрение од ставовите 1 и 2 на овој член на членови на ловечки друштва и членови на друштва за спортско стрелаштво ако за оружјето од членот 4 ставови 4, 5 и 6 од овој закон е издадена европска дозвола за огнено оружје под услов да докажат дека целта на патувањето во Република Македонија е учество во ловечки или спортски натпревари.

Огнено  оружје  кое  е  забрането  за  набавување  и  поседување  во Република Македонија согласно со членот 4 став 3 од овој закон не смее да се внесе во Република Македонија од страна на државјаните на земјите членки на Европската унија согласно со ставот 6 на овој член.

При патување со европската дозвола за  огнено  оружје,  имателот на огненото оружје не плаќа надоместок или такса за време на користењето на дозволата во државата.

 

Член 73

Државјанин на земја членка на Европската унија може во Република Македонија да носи и пренесува оружје за кое е издадена европска дозвола за огнено оружје во согласност со ратификувани меѓународни договори и овој закон.

На барање на државјанин на земја членка на Европската унија кој има дозвола  за  престој  на  територијата  на  Република  Македонија,  надлежниот орган ќе му издаде европска дозвола за огнено оружје под услов за оружјето да му е издадена дозвола за оружје согласно со овој закон.

За  одземање  на  оружјето  од  ставот  1  на  овој  член  и  одземање  на европската дозвола за огнено оружје од ставот 2 на овој член соодветно се применуваат одредбите на овој закон.

 

Член 73-а

Европската  дозвола  за  огнено  оружје  за  државјанин  на  Република Македонија ја издава надлежниот орган.

Во дозволата од ставот 1 на овој член се внесуваат сите промени и карактеристики на огненото оружје, како и губење и кражба на огненото оружје.

Дозволата од ставот 1 на овој член има рок на важење пет години, по што важноста може да се продолжи за уште пет години.

Дозволата од ставот 1 на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат:

- лични податоци за сопственикот на огненото оружје,

- податоци  за  огненото  оружје,  а  особено  категоријата  на  огненото оружје,

- рокот на важење на европската дозвола за огненото оружје,

- забелешки за огнено оружје (надлежниот орган што ја издал дозволата),

- забелешки од страна на други држави во однос на исправите неопходни за внесување на оружје на нивните територии (одобрение за влез или друго),

- изјави  во  однос  на  тоа  дали  при  патување  во  држава  членка  на Европската унија со едно или повеќе парчиња на оружје од категориите Б, Ц и Д, неопходни се и соодветни исправи за оружјето издадени од надлежните органи на државите членки на Европската унија и

- изјави дека се забранува или подведува на одобрение за набавување и поседување на огнено оружје од Б, Ц и Д категорија.

 

Член 74

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише образецот на одобрението за внесување оружје и европската дозвола за огнено оружје.

 

 

XI. ЕВИДЕНЦИИ

 

Член 75

Министерството за внатрешни работи води евиденција за издадените одобренија за набавување на оружје, поднесените барања за регистрирање на оружјето, барања за заменување на постојните дозволи, дозволи за оружје, дозволи за поседување на оружје, дозволи за носење на оружје, потврди за поседување на оружје, одобренија за набавување на колекционерско оружје, поднесени барања за регистрирање на колекционерско оружје, дозволи за колекционерско оружје, колекционери, за пријавено оружје од категорија Д, одземено, пронајдено, предадено оружје и муниција, одобренија за производство и поправка, потврди за огнено оружје што е трајно онеспособено за употреба, одобенија за промет, одобренија за пренесување на оружје (трансфер), одобренија за превоз, одобренија за основање на цивилни стрелишта, одобренија за набавување и изнесување на оружје и муниција од државата, одобренија за внесување на оружје и муниција, одобренија за внесување на оружје и муниција издадено од дипломатско-конзуларното преставништво,  одобренија  за  поседување  и  носење  на  ловечко  оружје  за време на лов во државата, одобренија за пренесување на спортско оружје и одобренија за транзит на оружјето и муницијата.

 

Член 76

Стрелачки и ловечки друштва, правни лица корисници на дивеч во ловишта и други правни лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на оружје се должни да водат евиденција на оружјето и муницијата и на лицата на кои оружјето го даваат на употреба.

Евиденција на оружјето и муницијата се должни да водат и трговските друштва што вршат:

- производство на оружје и муниција, за произведеното и испорачаното оружје и муниција,

- поправање на оружје, за поправеното оружје;

- онеспособување (деактивирање) на оружје, за оружје кое е трајно или привремено онеспособено, како и за издадените потврди за извршената техничка постапка за онеспособување на оружјето и

- промет со оружје и муниција, за набавеното и продадено оружје и муниција.

Трговските друштва се должни да водат евиденција и за испукани чаури за секое парче оружје.


 

Цивилните стрелишта се должни да водат евиденција на издадената и употребената муниција.

 

Член 77

Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за образецот на барањето за издавање одобрение за набавување на оружјето, делови за оружје и муниција, барањето за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, барање за регистрирање на оружје, барање за регистрирање на колекционерско оружје, барање за замена на постојните дозволи, одобрението за набавување на оружје, делови за оружје и муниција, одобрение за набавување на колекционерско оружје, дозволата за оружје, дозволата за поседување на оружје и дозволата за носење на оружје, дозвола за колекционерско оружје, потврди за поседување на оружје, потврда за поседување на оружје кое е привремено онеспособено за употреба потврда за пријавено оружје од Д категорија, потврда за огненото оружје што е трајно онеспособено за употреба, потврда за огнено оружје што е привремено онеспособено  за  употреба  согласно  со  членот  39  став  6  од  овој  закон одобрение за производство, поправање, промет или превоз на оружје и муниција, одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција, одобрение за набавување и изнесување на оружје и муниција од државата, одобрение за внесување на оружје и муниција, одобрение за внесување на оружје и муниција издадено од дипломатско-конзуларното преставништво, одобрение за поседување и носење на ловечко оружје за време на лов во државата, одобрение за пренесување на спортско оружје и одобренија за транзит на оружјето и муницијата, потврда (сертификат) за краен корисник одобрение за основање на стрелишта и за начинот на водење на евиденции на оружје и муниција.

Во прописот од ставот 1 на овој член, заради остварување на целите утврдени  со  овој  закон, се предвидува обработување на следниве лични податоци:

1)  лично име;

2)  датум и место на раѓање;

3)  државјанство;

4)  број на патна исправа;

5)  живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот и

6)  единствен матичен број на граѓанинот.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат најмалку 20 години.

 

Член 77-а

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за формата и содржината на обрасците на барањата и одобренијата од членовите 52, 55 и 56 на овој закон, што се поднесуваат односно издаваат во електронски облик.

Во прописот од ставот 1 на овој член, заради остварување на целите утврдени со овој закон, се предвидува обработување на следниве лични податоци за возачот кој врши превоз на оружје и муниција:

1)  лично име;

2)  живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот;

3)  број на патна исправа;

4)  државјанство и

5)  АДР дозвола на возач.

 

 

XII. НАДЗОР

 

Член 78

Надзор над придржувањето кон пропишаните услови за производство, поправање, онеспособување (деактивирање) промет, сместување и чување на оружје и муниција, сместување и чување на оружје кое е дел од збирка на колекционерско оружје, составена од над 25 парчиња на оружје употребата на стрелишта, како и над законитоста на поседувањето и носењето на оружје и муниција и водењето евиденции утврдени со овој закон, врши Министерството за внатрешни работи.

Овластените физички и правни лица се должни да го овозможат вршењето на надзорот, контролата на оружјето, да ја стават на располагање соодветната документација и да ги дадат потребните податоци и известувања.

Министерот за внатрешни работи ќе го одземе одобрението за производство,  поправање,  промет  на  оружје  и  муниција  или  употреба  на цивилно стрелиште, ако утврди дека престанале да постојат условите за издавање  на  одобрението  предвидени  со  овој  закон  или  нема  да  бидат отстранети утврдените неправилности во рокот што ќе го определи.

Трговското друштво на кое му е одземено одобрението за производство, поправање  или  промет на оружје и муниција или употреба  на  цивилно стрелиште, барање за повторно издавање на одобрение може да поднесе по истекот на една година од правосилноста на решението со кое му е одземено овластувањето.

Поправосилностанарешениетонадлежниоторгангоизвестува Централниот регистар заради преземање на соодветни мерки за престанок на вршење на дејноста на трговското друштво.

Оружјето и муницијата со кои располага трговското друштво ќе се предадат на надлежниот орган во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението.

Оружјето и муницијата од ставот 6 на овој член, ќе се продадат по пат на јавно надавање на правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Средствата  остварени  со  продажбата  на  оружјето  и  муницијата  се приход на трговското друштво.

 

 

XIII. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ

 

Член 79

Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое ќе набави, поседува, произведе, поправи, продаде, размени или   даде на друг оружје и муниција чие набавување, поседување, носење, производство, поправање или промет е забрането (член 4 став 2).

За прекршокот од ставот 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече  привремена  забрана за вршење на производство, поправање или промет со оружје, муниција и делови за оружје, односно забрана за употреба на цивилно стрелиште, во траење од најмалку една година до најмногу пет години и  посебна  прекршочна мерка  одземање  на оружјето  и  муницијата,  односно деловите за оружје.

 

Член 80

Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое:

1) набавува, поседува, произведува, поправа, онеспособува, продава, разменува, пренесува  или даде на друг, оружје, делови на оружје и електрични парализатори од членот 4 став 2 на овој закон, освен огненото оружје и муницијата од членот 4 став 2 на овој закон;

2) набавува делови за оружје на начин спротивен на одредбите на членот 7 став 2 од овој закон;

3) поседува муниција во количина поголема од  утврдената  во членот 7 став 5 на овој закон;

4) носи и употребува оружје за кое му е издадена потврда за поседување на оружје согласно со членот 21 став 4 на овој закон;

5)  го носи оружјето на начин спротивен на одредбите на членот 24 од овој закон;

6) набавува колекционерско оружје на начин спротивен на одредбите на членот 26-а на овој закон;

7)  поседува оружје од Д категорија за кое не е издадена потврда од надлежниот орган (член 27 став 2);

8) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 од овој закон;

9) ги брише или оштетува ознаките што се втиснати на оружјето (член 28 став 2);

10) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 29 од овој закон;

11) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 30 од овој закон;

12) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 31 од овој закон;

13) чува оружје на начин спротивен на одредбите на членот 33 од овој закон;

14) постапува  спротивно  на  одредбите  на  членот  51-а  од  овој закон и

15) нема да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија, при првото напуштање на територијатата на државата (член 62 став 3).

За  прекршокот  од  ставот  1  на  овој  член  ќе  се  изрече  посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата.

 

Член 81

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое:

1) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрација на  оружјето  и  издавање  дозвола  за  оружје  до  надлежниот орган (член 18 став 1);

2) нема да продаде на купувачот на оружјето три парчиња на муниција соодветни за видот на оружјето;

3) нема потврда за пренесување на оружјето од магацинот за оружје на стрелачкото друштво до стрелиштето или теренот определен за тоа, како и во обратен правец (член 26 став 2);

4) во пропишаниот рок нема да го пријави набавеното оружје од Д категорија (член 27 став 2);

5) нема да ја покаже дозволата за оружје и дозволата за носење на оружје на барање на овластено службено лице на надлежниот орган (член 32 став 2);

6) во  пропишаниот  рок  нема  да  го  пријави  купеното  оружје заради пробни испукувања, односно во пропишаниот рок нема да  поднесе  барање  за  регистрирање  на  оружјето  (член  35 ставови 3 и 4);

7) во  пропишаниот  рок  нема  да  го  пријави  оружјето  што  се разменува, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на оружјето (член 35-а став 4);

8) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнување, губење или кражба на оружје и муниција, на одобрението за набавување на оружје, дозволата за оружје или дозволата за носење на оружје, одобрение за набавување на колекционерско оружје и дозвола за колекционерско оржје (член 36);

9) при  променанаживеалиштетоилипрестојувалиштетово пропишаниот рок нема да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото живеалиште или престојувалиште (член 38);

10) во   случај   на   смрт   на   сопственикот   на   оружјето,   во пропишаниот рок нема да го предаде оружјето и муницијата (член 39 став 1);

11) привремено онеспособеното оружје со муниција не го чуваат во  местото  на  нивното  живеалиште  или  престојувалиште, односно во местото на одобрен постојан престој, до завршувањето на оставинската постапка (член 39 став 2);

12) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно испукување оружје чии главни делови се поправени, односно нема да поднесе барање за регистрирање на поправените главни делови на огненото оружје (член 49 став 3);

13) при гаѓање на цивилни стрелишта не носи заштитни очила и штитници за уши (член 59 став 2);

14) гаѓа на цивилно стрелиште во отсуство на претставник на правното лице (член 59 став 4);

15) лицето кое при преминувањето на државната граница нема да ги пријави на надлежен орган оружјето и муницијата што ги носи со себе (членови 61 став 2, 63 и 67);

16) без одобрение изнесува од Република Македонија оружје и муниција  кога  за  изнесувањето на оружјето и муницијата  е потребно одобрение (членови 63 и 65);

17) нема да пријави оружје кое има намера да го внесе во Република Македонија (член 64 став 1);

18) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, како и нема да го предаде оружјето заради негово пробно испукување (член 64 став 3);

19) во пропишаниот рок нема да го изнесе оружјето надвор од територијата на Република Македонија (член 64 став 5);

20) ќе пренесе или ќе се обиде да пренесе оружје или муниција преку  граничен  премин  отворен  за  пограничен  сообраќај, освен ако тоа е определено со меѓународен договор (член 71) и

21) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 78 став 2 од овој закон.

За прекршокот од ставот 1 точки 1 и 3 на овој член на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата.

 

Член 82

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое:

1) врши  продажба  на  оружје  од  Д  категорија  на  лице  кое  не  го исполнува условот од членот 9 став 1 точка 1 на овој закон (член 27 став 1);

2) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 од овој закон,

3) ќе продаде или даде на употреба оружје или муниција на лице кое нема одобрение зз набавување, односно кое нема дозвола за оружје, дозвола за носење на оружје (член 29);

4) го чува оружјето на начин спротивен на одредбите на членот 34 од овој закон;

5) во  пропишаниот  рок  од  започнувањето  со  производството  на оружје и муниција, односно поправање на оружје не го извести Министерството за внатрешни работи (член 47 став 4);

6) ќе прими на поправка оружје што не е регистрирано (член 49);

7) во пропишаниот рок не започнало да води регистар за следење на производство, поправање, промет и превоз на оружје (член 48- а став 4);

8) не ги запишува податоците во регистар за следење на производство, поправање, промет и превоз на оружје (член 48-а став 5);

9) во  пропишаниот  рок  нема  да  пријави  за  пробно  испукување оружје чии главни делови се поправени (член 49 став 3);

10) просториите во кои е сместено оружјето и муницијата  не  ги обезбедило   од   пристап   на неовластени лица со постојана физичко-техничка заштита (член 50 став 2);

11) оружјето што го примило за поправање било изнесено од работната просторија (член 51 став 1);

12) не  издава  потврда  за  извршена  техничка  постапка  за  трајно онеспособување на оружјето (член 51-а став 3);

13) оспособува   за   употреба   (реактивира)   оружје   што   е   трајно онеспособено за употреба (член 51-а став 5);

14) врши  промет  со  оружје  и  муниција  на  начин  спротивен  на одредбите на членот 52 ставови 4 и 5 од овој закон;

15) пушта во промет оружје, муниција и делови на оружје кои не се обележани, испитани, жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на рачното огнено оружје и муниција (член 53);

16) врши пренесување (трансфер) на оружје и муниција без издадено одобрение од надлежниот орган (член 55 став 2);

17) престанува да важи со влегување во сила на Законот за испитување  и  жигосување, односно обележување на огненото оружје и муниција („Службен весник на Република Македонија“ број 25/10)

18) ќе превезе оружје и муниција без одобрение или спротивно на налозите за преземање на посебни мерки за обезбедување на превозот (член 56 ставови 1 и 6);

19) постапува спротивно на одредбите на членот 58-а од овој закон и

20) постапува спротивно на одредбите од членот 78 став 2 на овој закон.

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност или глоба на самото место од 300 до 600  евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 точките 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точки 1, 2, 3, 5, 10, 11 и 15 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата.

За прекршокот од ставот 1 точки 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 на овој член, ќе се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на производство, поправање, промет или превоз на оружје и муниција, во траење од најмалку една година до најмногу пет години.

 

Член 83

Глоба во износ од 1.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое:

1) нема да издаде потврда за практично оспособување за ракување со оружје на физичките лица, баратели на одобрението за набавување на оружје (член 14 ставови 5 и 6);

2)  во  пропишаниот  рок  нема да  поднесе  барање  за  регистрација  на оружјето и издавање дозвола за поседување на оружје (член 18);

3) во пропишаниот рок нема да го извести надлежниот орган (член 23 став 5);

4) издава потврда со која се доверува ловечко оружје за еднодневен лов на подрачјето на ловиштето на лице кое не е активен член на ловечко друштво (член 25);

5) дава на употреба оружје на лица кои поседуваат дозвола за оружјето, но не се активни членови на стрелачки друштва (член 26 став 1);

6) нема да издаде потврда за пренесување на оружјето од магацинот за оружје на стрелачкото друштво до стрелиштето, како и во обратен правец (член 26 став 2);

7)  во  пропишаниот  рок  нема  да  го  пријави  купеното  оружје  заради пробни испукувања, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на оружјето (член 35 ставови 3 и 4);

8) нема да го пријави оружјето што се разменува, односно нема да го пријави оружјето што се разменува заради пробни испукувања (член 35-а став 4);

9) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнување, губење или кражба на оружје и муниција, на одобрението за набавување на оружје, дозволата за оружје или дозволата за носење на оружје (член 36);

10) при промена на седиштето во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото седиште (член 38);

11) во пропишаниот рок електронски нема да се поврзе со електронската евиденција за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето и не ги внесува предвидените податоци во евиденцијата (член 48-а ставови 2 и 3);

12) во пропишаниот рок нема да достави известување за извршената поправка на главните делови на огненото оружје (член 49 став 4);

13) не превзело соодветни мерки за надминување на штетите од нестручното изведување на гаѓањето на цивилното стрелиште (член 59 став 5);

14) во пропишаниот рок не го извести надлежниот орган за извршениот превоз на оружје, муниција и делови за оружје (член 56 став 7 и член 56-а став 6) и

15) не води евиденција согласно со одредбите од членот 76 на овој закон

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност илиглоба на самото место од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата.

 

Член 83-а

Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое постапува спротивно на одредбите на членовите 86, 86-б и 86-г од овој закон.

За прекршокот од ставот 1 на овој член, на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата.

 

Член 83-б

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое постапува спротивно на одредбите на членовите 86 и 86-б од овој закон.

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност или глоба на самото место од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе сеизрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правнотолице.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата.

 

Член 83-в

Изрекување на глоба на самото место за прекршоците предвидени во одредбите од членовите 82 став 2, 83 став 2 и 83-б на овој закон врши надлежниот орган.

 

Член 83 -г

За прекршоците утврдени со овој закон, надлежниот орган на сторителот на прекршокот му предлага постапка за порамнување пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Ако сторителот на прекршокот е согласен со поведување на постапка за порамнување надлежниот орган составува записник во кој се забележуваатбитните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место.

Во  постапката  за  порамнување  на  сторителот  на  прекршокот  му  се издава платен налог.

Висината на износот во платниот налог изнесува половина од максималниот утврден износ на глоба за прекршоците утврдени во овој закон.

Доколку сторителот на прекршокот го прими платниот налог, должен еистиот да го потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

Ако сторител на прекршок е правно лице, записникот и платниот налог го потпишува одговорното лице во правното лице.

Ако сторителот на прекршокот не е согласен со поведување на постапка за порамнување, надлежниот орган поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд за водење на прекршочна постапка.

Надлежниот орган води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци:  име и презиме на сторителот на прекршокот, датум  и  место  на  раѓање,  живеалиште  односно  престојувалиште, вид напрекршокот, број на платниот налог кој му се издава и исходот од постапката.

Евиденцијата од ставот 8 на овој член и личните податоци од ставот 9 на  овој  член  се  обработуваат и водат согласно прописите за заштита наличните податоци.

Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

 

Член 83-д

Глоба во износ од 4000 до 5000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството за внатрешни работи согласно со членот 14-д од овој закон.

 

 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 

Член 84

(член   84   од   Законот   објавен   во   „Службен   весник   на   РепубликаМакедонија“ број 7/2005 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 47/2006)

Трговските друштва кои вршат производство на оружје и муниција, поправање на оружје и промет со оружје, муниција и делови за оружје, а за коидоденот на  започнувањето  на  примената на  овој  закон  не  било  потребно одобрение,  се  должни  во  рок  од  30  дена  од  денот  на  започнувањето  напримената на овој закон да поднесат барање за издавање на одобрение од членовите 47 и 55 на овој закон.

 

Член 85

(член 85 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 47/2006)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До денот на започнувањето на примената на прописите од ставот 1 наовој член ќе се применуваат постојните прописи доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

 

Член 86

(член 86 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 47/2006, член 60 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 42/2007, член 19 од Законот објавен во„Службен весник на Република Македонија“ број 86/2008 и член 18 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 72/2010)

Дозволите за поседување и носење на оружје, овластување за носење на оружје и дозволите за поседување на оружје издадени по досегашните прописи мора да се заменат најдоцна во рок од десет години од денот на влегување во сила на овој закон.

Исправите од ставот 1 на овој член ќе се заменат, врз основа на поднесено писмено лично барање за замена на постојните исправи поднесено од физичкото лице, односно правното лице.

При поднесување на барањето за замена на дозволите од ставот 1 на овој член, физичкото лице, односно правното лице е должно до надлежниоторган  според  живеалиштето,  односно  престојувалиштето  на  странецот  и правното лице според седиштето, да го пријави оружјето на кое се однесувадозволата, заради извршување на пробни испукувања од оружјето.

Пробното испукување од ставот 3 на овој член се врши при замена на исправите од ставот 1 на овој член или при поднесување на барање за продолжување на важноста на дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, согласно со волјата на физичкото, односно правното лице.

 

Член 86-а

(член 61 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 42/2007 и член 19 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 72/2010)

За оружјето од Б, Ц и Д категорија што се поседува од физичко или правно лице без издадена исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и„Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола за оружје, дозвола за поседување на оружје и потврда,ако физичкото лице ги исполнува условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице ги исполнува условите од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон.

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потекнува од извршувањена кривично дело, односно да било наменето или употребено за извршување на кривично дело, да не е во сопственост на друго физичко или правно лице и ознаките на оружјето да не се оштетени или уништени.

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично барање на физичкото или правното лице, што може да се поднесе најдоцна ворок од една година од влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 72/10).

Доколку физичкото лице не ги исполнува условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице не гиисполнува условите од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон, тогаш надлежниот орган го повикува физичкото, односно одговорното лице во правното лице доброволно да го предаде оружјето од ставот 1 на овој член вонајблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице.

При доброволното предавање на оружјето од ставот 4 на овој член нема да се врши идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предале оружјето.

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 4 на овој член нема да биде водена кривична или прекршочна постапка.

Оружјето од Б и Ц категорија, што се поседува од физичко или правно лице со исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон иЗаконот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), може доброволно да се предаде во најблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице, доколку физичкото или одговорнотолице во правното лице поради оправдани лични причини има намера доброволно да го предаде оружјето.

 

Член 86-б

(член 61 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 42/2007 и член 20 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 72/2010)

Физички, односно правни лица кои поседуваат оружје од А категорија, без исправа за оружјето согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), се повикуваат доброволно да го предадат ова оружје.

Повикувањето  од  ставот  1  на  овој  член  се  врши  од  страна  на надлежниот орган со јавен повик.

Физичките, односно одговорните лица во правните лица од ставот 1 на овој член лично пријавуваат дека поседуваат оружје кое имаат намера доброволно да го предадат, во најблиската полициска станица до местото нанивното живеалиште, односно до седиштето на правното лице.

Пријавување на оружјето од ставот 1 на овој член се врши секоја сабота од 8,00 до 16,00 часот, во рок од една година од влегувањето во сила на овојзакон.

По пријавувањето на оружјето се врши доброволно предавање на оружјето од ставот 1 на овој член на начин што овластените службени лица на организациската единица на надлежниот   орган вршат преземање на пријавеното оружје од местото каде што се чувало ова оружје.

При доброволното предавање на оружјето од ставот 1 на овој член нема да се врши идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предалеоружјето.

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 1 на овој член нема да биде водена кривична или прекршочна постапка.

 

Член 86-в

(член 21 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 72/2010)

За  колекционерско  оружје  што  се  поседува  од  физичко  лице  без издадена исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола за колекционерско оружје, ако физичкото лице ги исполнува условите од членовите 9, 26-а и 33 на овој закон.

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потекнува од извршување на кривично дело, односно да било наменето или употребено за извршување на кривично дело, да не е во сопственост на друго физичко или правно лице и ознаките на оружјето да не се оштетени или уништени.

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично поднесено барање од физичкото лице.

 

Член 86-г

Сопственикот на оружјето од член 4 став 5 точки 7, 8 и 9 од овој закон должен е да ја замени потврдата за оружјето со дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружје, во рок од три години од влегувањето во сила на овој закон.

Заменувањето од ставот 1 на овој член се врши со лично поднесување на барање за заменување на потврдата со дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружје.

 

Член 87

(член 87 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 47/2006 и член 62 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 42/2007)

Со денот на започнувањето на примената на овој закон, постапките за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, промет и превоз на оружје и муниција што се отпочнати согласно со Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број

25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003) ќе продолжат според одредбите на Законот за набавување, поседување и носење на оружје.

 

Член 88

(член   88   од   Законот   објавен   во   „Службен   весник   на   РепубликаМакедонија“ број 7/2005)

Одредбите од членот 73-а од овој закон ќе започнат да се применуваат по приемот на Република Македонија во членство на Европската унија.

 

Член 89

(член 89 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 47/2006)

Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува даважи Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003) и членовите од 22 до 31 и членовите 65 став 1 точка 5 и став 3 и членот 66 став 1 точки 3, 4 и 5 и став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен весник на Република Македонија“ број 36/92, 12/93, 11/94 и19/2004).

 

Член 90

(член 63 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 42/2007)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари2007 година.

 

Член 91

(член 64 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 42/2007)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

 

Член 92

(член 20 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 86/2008)

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

 

Член 93

(член 23 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 71/2010)

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот задоброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 37/2003 и 9/2004).

 

Член 94

(член 4 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 158/11).

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 1 од овој закон ќе отпочне да се применува со отпочнување на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

 

Член 95

(член 47 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 119/13)

 

Член 47

Трговските друштва од член 48-а ставот 2 своето работење ќе го усогласат во рок од шест месеци од започнувањето на примената на одредбата од членот 48-а став 1 од овој закон.

Трговските друштва од член 48-а ставот 2 регистарот за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето ќе отпочнат даго  водат  во  рок  од  шест  месеци  од  денот  на  влегувањето  во  сила  на подзаконскиот акт од членот 48-а став 8 од овој закон.

 

Член 96

(член 48 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 119/13)

 

Член 48

Подзаконскиот пропис од член 48-а ставот 8 од овој закон ќе се донесе во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

 

Член 97

(член 49 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 119/13)

 

Член 49

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието наРепублика Македонија да утврди пречистен текст на Законот за оружјето.

 

Член 98

(член 50 од Законот објавен во „Службен  весник  на  РепубликаМакедонија“ број 119/13)

 

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од член 20 од овој закон со која се додава одредбата од членот 48-а ставот 1 која ќе отпочнеда се применува две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

 

Член 99

(член 4 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 164/13)

 

Член 4

Подзаконскиот пропис предвиден со одредбата од член 14-д ставот 3 од овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

 

Член 100

(член 5 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 164/13)

 

Член 5

Започнатите постапки за полагање на стручниот испит до денот на отпочнување  на  примена  на  овој  закон  ќе  завршат  според  одредбите  на прописите по кои започнале.

 

Член 101

(член 6 од Законот објавен во „Службен весник на РепубликаМакедонија“ број 164/13)

 

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува во рок од една година од влегување во сила на овој закон.

 

 

Weather

Cannot get Skopje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Translator

Visitors Counter

910974
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
441
654
2050
12208
910974

Your IP: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-20 13:20:13
Web Analytics