Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Ловечки објекти

 

Брзо уништувањето на шумите и прекумерна човечка интервенција во живеалиштата на дивиот свет доведува до честите средби помеѓу луѓето и дивите животни. Упадот во живеалиштата на дивиот свет обично се случува кога патишта, пруги, канали, електрични далноводи и цевководи ќе се изградат во нивните живеалишта и ќе ги поделат нивните живеалишта. Тие обидувајќи седа ги минат патишта често страдаат од брзите возила.

Во денешно време кога технологијата од ден во ден се повеќе напредува, улогата на надзорните сензорски камери кои се современ начин на постојан надзор во ловиштата е голема. Камерите за надзор на дивеч може да се користат за различни намени. Тие првенствено се користат за снимање на активностите на дивечот поради што најчесто се поставуваат на места каде најчесто се движи и задржува дивечот како што се хранилишта, солишта, калишта, поилишта или патеки. Покрај тоа тие се користат и за извидување и подготовки за лов, како и за пратење на активностите на криволовците и ловокрадците.

 

Складиштата се такви ловнотехнички објекти со помош на кои на подрачјето на ловиштето, се складира потребната квалитетна дополнителна храна за дивечот. Нивната конструкција и облик може да бидат различни што зависи од видот на храната која ќе се чува во нив, но сепак без разлика на градбата и формата тие мора во целоста да ја исполнуваат својата основна функција, а тоа е да ја чуваат храната од расипување и растурање.

 Формирањето на засолништата за дивечот се врши со садење на најразлични видови грмушки, полугрмушки, дрвја и земјоделски култури. Садењето на овие видови треба да биде што погусто и да не се дозволи височината на дрвјата да биде поголема од 1,2—1,5 m. Од овие причини повремено, а најмалку еднаш годишно, грмушките во засолништето се поткаструваат на потребната височина.

Пожелно е секое засолниште да биде изложено на сонце, а земјиштето да биде лесно пропустливо и суво. Засолништето на ваквите места го привлекуваат дивечот во зимскиот период.

 Идеално е низ ловиштето да тече река, потоци и поточиња, ако има природни извори, езера и бари. Најчесто има водени површини но тие не се рамномерно распоредени низ ловиштето. Во континенталните ловишта за некои видови дивеч многу добро доаѓа росата, но во медитеранското подрачје е најтешко бидејќи таму има малку водотеци, а летните денови воглавно се без роса. Инаку дивечот преку зелената маса (испаша и брст) добива големи количини на вода.

Солта игра важна улога во прехраната на дивечот, особено на крупниот дивеч. Солта го подобрува варењето, отвара апетит, ги дава потребните хемијски елементи кои дивечот во природната исхрана не ги наоѓа во доволни количини, особено во зима. Покрај тоа, таа игра важна улога во изградбата на телото, мускулите, роговите и др.

Во ловиштата во поединечни периоди од годината (во зима) се јавува недостаток  на храна или само на некои видови на храна, па дивечот треба да го прихрануваме. Прихранувањето на дивечот најдобро е да го извршуваме по природен пат, со едногодишни и повеќегодишни ремизи, со подобрување на прехранбените прилики на живеалиштети како и со други природни начини. Но сепак доколку за тоа немаме прилики треба да се изложи готова храна за дивечот.

Чеките овозможуваат набљудување на дивечот, но од нив може и да се лови. Значи тие имаат две многу значајни различни намени:

Набљудувачниците се ловностопански објекти кои им овозможуваат  на одгледувачите од одредена положба над површината на ловиштето да се набљудува дивечот за потребите на одгледувањето и заштитата на дивечот. Од таа причина набљудувачниците најчесто се градат покрај местата за прихрана на дивечот (хранилишта). 

Weather

Cannot get Skopje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Translator

Visitors Counter

891620
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
234
667
4769
16706
891620

Your IP: 54.209.202.123
Server Time: 2019-01-20 07:16:01
Web Analytics