Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Macedonia Hunting

Msc Goce Nikolovski

Msc Goce Nikolovski


Еребица камењарка е жител на Евроазија. Таа ги населува претежно подрачјата што се под влијание на медитеранската клима. Во Европа се среќаваат два вида камењарки и тоа: обичната еребица камењарка (Alectoris graeca (Meisner, 1804). и црвената еребица камењарка Alectoris rufa (Linnaeus, 1758).

Гледано низ историјата на човештвото, дивечот многу повеќе се подготвувал кај оние народи кои со исхраната биле поврзани со ловот.

Опис и потекло    

Според Законот за ловство дефиницијата за ловот гласи: "дивеч се одредени видови на животни и птици кои живеат слободно во природата или во оградени површини во кои интензивно се одгледуваат, размножуваат, заштитуваат и ловат". Дивечот се дели на крупен и ситен. Во крупниот дивеч ги вбројуваме еленот, срната, дивокозата, муфлонот, дивата свиња и мечката. Ситен дивеч се куната, ласицата, зајакот, фазанот, еребиците, препелиците, шљуките, дивите гулаби, гуските, патките и поголем број на други видови.

Ловиштето “Жеден“ со одлука на Влада е востановено како ловиште за ситен дивеч. Тоа се наоѓа на западниот дел на Скопската Котлина, во најголем дел по билото на планината Жеден и е со вкупна површина од 7.450 ха. Ловиштето е со издолжена форма и се протега од југозапад кон североисток. Со него стопанисува ловечкото друштво “Жеден“ кое е со седиште во Скопје.

До ловиштето е возможен пристап по две сообраќајници. Првата сообраќајница е локалниот пат, кој од населба Ѓорче Петров, преку село Кондово води до село Радуша, од каде продолжува до село Дворце, а вториот е локалниот пат кој се двои од стариот пат Скопје – Тетово, минува низ село Бојане и оди до село Рашче.

Веќе е кажано дела ловниот туризам е специфичен и многу скап туризам усмерен кон дивечот и ловниот простор како крајна дестинација. Отука ловно – туристичката инфраструктура има посебно всушност условно значење за развојот на ловниот туризам – веднаш зад производството и одгледувањето на дивечот како услов за одржливост.

Нашата традиција, ловечката култура и состојбата со управување и стопанисување со ловиштата, исклучително е негативна во оваа област.

  Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и тоа :

  • ориентацијана земјиштето без карта,
  • ориентација на карта и со карта,
  • одредување на стојна точка,
  • движење по земјиштето.

Секоја од нив преставува засебна целина во која се содржани низа различни начини и постапки за извршување на конкретната задача како работна обврска. Имајќи ја предвид комплексноста на проблемот ориентација сите наведени тематски целини се меѓусебно поврзани и една со друга се надополнуваат.

 Во продолжение непосредно во секоја од наведените целини се разработени можните начини и постапки за ориентација, одредување на точки и движење на земјиштето.

Обично за Македонија се вели дека е планинска или поточно планинско-котлинска земја, со честа смена на планини и котлини. Причините за таквиот релјеф лежат во сложените геолошки, тектонски и ерозивни процеси кои дејствувале со стотици илјади, па и милиони години. Сепак, кога ќе праша некој колку планини има во Македонија, одговорот воопшто не е едноставен. Така, ќе се сретнат податоци дека има 20, 30, 40, 50 па дури и повеќе планини. Но каде всушност е вистината? Сосема точниот број на планини многу тешко може да се определи, бидејќи во науката има различни критериуми за тоа што треба да се смета како планина. Обично, како одредница се земаат апсолутната и релативната надморска височина, наклонот, волуменот, расчленетоста, површината и други елементи.

Република Македонија има површина од 25.713 km². Република Македонија на исток граничи со Република Бугарија, на север со Република Србија, на запад со Република Албанија и на југ со Република Грција. Должината на државните граници изнесува вкупно 766 km, и тоа:

Територијата на Република Македонија, заради сличностите на еколошките, географските и одредени други специфичности што се карактеристични за одделни нејзини делови, е поделена на 11 ловностопански подрачја.

Page 21 of 21

Weather

Cannot get Skopje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Translator

Visitors Counter

908164
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
440
519
3536
9398
908164

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-16 19:21:40
Web Analytics